Intellectual property

Het eenheidsoctrooisysteem - game-changer voor innnovatie in Europa

Artikel
Katrien Meuwis
Benoit Olbrechts
Op 17 november organiseerden de Belgische FOD Economie en het Europees Octrooibureau, met de steun van de Europese commissie, samen een conferentie om de invoering van het eenheidsoctrooi en eengemaakt octrooigerecht in Europa te vieren. De langverwachte inwerkingtreding van het nieuwe Europese octrooisysteem in het voorjaar van 2023 zal een ware gamechanger zijn en is de grootste verandering in het Europese octrooirecht in 50 jaar.

Wat betekent het nieuwe octrooisysteem in de praktijk? Als u een door het EOB verleend octrooi hebt of er een aanvraagt, betekent de komst van het nieuwe octrooisysteem een grote verandering voor u. Vooral voor startups, scale-ups en kmo’s kan het nieuwe systeem voordelen bieden. De octrooicel van Sirris nam deel aan dit evenement, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.

Eén benadering van octrooiregistratie en -procesvoering

De invoering van het eenheidsoctrooi (Unitary Patent, UP) samen met een nieuw eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) creëert één enkele benadering van octrooiregistratie en -geschillen.  Dit zou de kosten moeten verminderen, de territoriale reikwijdte van bescherming uitbreiden, rechtszaken versnellen en rechtszekerheid in een deel van Europa vergroten. 

Het systeem is initieel van toepassing in 17 lidstaten en kan uiteindelijk uitgebreid worden tot 25 landen.

Met het eenheidsoctrooi kunnen uitvinders uniforme octrooibescherming krijgen door één enkele aanvraag in te dienen bij het EOB. De procedure tot verlening  van een Europees octrooi blijft in het nieuwe systeem ongewijzigd. De hoge normen voor de verschillende onderzoeken die gelden voor door het EOB verleende Europese octrooien, blijven aldus behouden. Dit resulteert in een kostenefficiënte en administratief minder complexe procedure, doordat er bijvoorbeeld geen vertalingen of nationale validatie en
-instandhoudingstaksen meer nodig zijn. Houders van een eenheidsoctrooi zullen één enkele instandhoudingstaks aan het EOB betalen. Er zal dus slechts één procedure, één valuta (euro) en één termijn zijn.   

Toch dient men op te merken dat het eenheidsoctrooi alleen in alle deelnemende UP-lidstaten samen kan worden overgedragen of ingetrokken. Forumshopping tussen de deelnemende jurisdicties zal niet mogelijk zijn. Anderzijds kunnen er wel licenties op het eenheidsoctrooi per land gegeven worden. 

Belangrijk om te weten is dat u nog steeds nationale octrooien kan indienen bij de nationale octrooibureaus, maar dat resulteert natuurlijk niet in een eenheidsoctrooi. 

Wat inbreuken en geldigheidskwesties betreft, zal het Eengemaakte Octrooigerecht de enige bevoegde instantie zijn voor alle Europese octrooien (in alle lidstaten die de overeenkomst inzake het eengemaakte octrooigerecht hebben geratificeerd). Rechtszaken betreffende Europese octrooien  zullen niet langer in de individuele landen gevoerd worden.

Overgangsperiode

Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem, heeft het EOB echter ook overgangsmaatregelen getroffen. Octrooiaanvragers zullen zich gedurende een overgangsperiode (aanvankelijk zeven jaar, verlengbaar tot veertien jaar) aan de exclusieve jurisdictie van het EOB kunnen onttrekken, ook wel 'opt-out' genoemd. 

Het is overduidelijk dat de invoering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakte octrooigerecht ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor alle aanvragers en houders van Europese octrooien. Octrooiaanvragers en -houders moeten zorgvuldig overwegen hoe deze kansen te benutten en hoe om te gaan met de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen.   

Wilt u meer weten over het eenheidsoctrooi?

Voor meer informatie:

European Patent Office

Sirris Patent Cell

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be