Disclaimer

A. Gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.sirris.be ("de website"). Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Sirris (“Sirris”). Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of de privacyverklaring van Sirris (zie hieronder), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

Sirris behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of de gewijzigde privacyverklaring zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent de privacyverklaring vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent de privacyverklaring van kracht en raadpleegbaar op de website.

Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door Sirris (maatschappelijk zetel), Reyerslaan 80, 1030 Brussel, telefoon +32 2 706 79 44, info@sirris.be, ondernemingsnummer 0406 606 380.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de website van Sirris teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en aan Sirris of aan derden toebehoren.

Sirris staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Sirris de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen. We bieden ook mogelijkheden aan om info te delen op bijv. LinkedIn, waarvan het gebruik uiteraard toegestaan is.

Internet communicatieplatform

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie. Sirris biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld.

Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website en verklaart u dat u over alle vereiste rechten beschikt om dergelijke Gebruikerscontent te plaatsen zonder inbreuk te maken op de rechten van derden. U zal hierbij de algemene beginselen van Netiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren. Sirris behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat Sirris de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

Ongeoorloofd gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om:

 1. de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken;
 2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet;
 3. de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen, discriminerend of bedreigend karakter;
 4. de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Aansprakelijkheid

Sirris neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. Sirris biedt de website aan "zoals ze is", zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Sirris.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Sirris behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Sirris hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Sirris is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door Sirris zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Sirris is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Sirris kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.

Sirris is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt van op de website. Sirris oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Sirris de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Sirris en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door Sirris wordt gevolgd.

B. Privacy- en cookie beleid

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de gebruiksvoorwaarden en door de bepalingen omtrent de privacyverklaring. Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of de privacyverklaring van Sirris, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

Sirris verzamelt persoonsgegevens met het oog op het verzorgen van een optimale werking van de website, een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, het optimaliseren van ons dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten (zoals het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van wedstrijden) aan de gebruiker. Daarnaast maakt Sirris ook gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, lees onze cookie policy. 

Sirris - Privacyverklaring

1. Algemeen

 1. Dit is de privacyverklaring van Sirris, met maatschappelijke zetel te Reyerslaan 80, 1030 Brussel, met als ondernemingsnummer 0406 606 380, telefoon +32 2 706 79 44, e-mail info@sirris.be
 2. Sirris is het collectief centrum van en voor de technologische industrie. Aan Belgische bedrijven die willen innoveren, bieden we drie belangrijke troeven: een jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende sectoren, een hightech testinfrastructuur verspreid over het land en een uitgebreid partnernetwerk. Hiermee helpen we grote en kleine spelers in de Belgische industrie om de juiste technologische keuzes te maken voor een duurzame economische groei.
 3. Sirris treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon zoals identificatiegegevens) die zij verkrijgt wanneer u haar website bezoekt, of wanneer u uw persoonsgegevens meedeelt of persoonsgegevens meedeelt die op iemand anders betrekking hebben (bv. via deelname aan een evenement, inschrijving voor het ontvangen van een nieuwsbrief, via e-mail of persoonlijk contact). Hoofdstuk 5 van deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sirris verwerkt (hierna “Persoonsgegevens”).
 4. Deze privacyverklaring wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Verklaring’ op de website van Sirris.
 5. Met deze privacyverklaring informeert Sirris elke betrokkene over de verwerking van zijn Persoonsgegevens. Sirris kan deze privacyverklaring kan op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de website. Zij zal automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de privacyverklaring vermeld worden. Tot zolang blijft de oude privacyverklaring van kracht en raadpleegbaar op de website.

2. Juridisch kader

 1. Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:
  • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
  • de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
  • alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens,
  samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”.

3. Doel

 1. Sirris verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op: 
  • het uitvoeren van haar activiteiten, zoals omschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten hiervoor);
  • het verzorgen van een optimale werking van de website;
  • het aanmaken van een klanten- en leveranciersbestand en om hierover informatie te verzamelen;
  • marktonderzoek;
  • het optimaliseren van haar dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten;
  • directe marketing te voeren over haar activiteiten, zoals promoties, updates, specifieke acties en diensten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die interessant of nuttig kunnen zijn;
  • het begrijpen van jouw behoeften en voorkeuren zodat Sirris haar aanbod, producten of werkwijze hierop beter kan afstemmen;
  • een geautomatiseerde profilering aan de hand van de Persoonsgegevens op haar website, waarbij het surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses van de betrokkene worden geanalyseerd. Op basis daarvan kan Sirris gemeenschappelijke gebruikersprofielen opmaken die zij kan koppelen aan de Persoonsgegevens met het oog op het versturen van specifieke mailings, gepersonaliseerde advertenties of het aanbieden van specifieke content op haar website. Deze techniek wordt enkel gebruikt voor marketingdoeleinden en gebeurt aan de hand van specifieke tracking cookies van derde partijen die worden gebruikt op de website van Sirris. Meer informatie hierover vind je in de cookie policy;
  • de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van Sirris voor de uitvoering van de voorgaande punten;
  • het naleven van toepasselijke regelgeving,
  hierna samen of individueel het “Doel”.

4. Rechtsgronden en toepasselijkheid

 1. Sirris heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens:
  • de overeenkomst die je bent aangegaan met Sirris in het kader van het leveren van diensten, het uitvoeren van overeenkomsten, het gebruik van de website, enz.
  • de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door jou werd gegeven aan Sirris of haar partners om de Persoonsgegevens te verwerken in het kader van het versturen van direct marketing wanneer je geen klant bent of wanneer de direct marketing naar jou als bestaande klant geen gelijkaardige producten of diensten zou betreffen en het gebruik van tracking cookies. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving.
  • een wettelijke verplichting; en/of
  • een gerechtvaardigd belang van Sirris wanneer zij uw persoonsgegevens deelt met derden die Sirris bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.
  Onder meer door het inschrijven voor (i) een evenement of (ii) een nieuwsbrief of andere vormen van directe marketing of door het aanvaarden van deze privacyverklaring op een ander tijdstip, hetzij offline, hetzij online, bevestig je dat jij je volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

  Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden (m.i.v. websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze website wordt verwezen) waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

 

5. Persoonsgegevens

 1. Sirris kan de volgende Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken in het kader van de activiteiten van Sirris zoals bepaald in artikel 1.2:
  • identificatiegegevens zoals voornaam, familienaam, adres, geslacht en geboortedatum;
  • contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer;
  • taalvoorkeur;
  • beroep, professionele interesses en voorkeuren;
  • apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die je heeft doorverwezen, jouw surfgedrag, w.o. de door jou bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van de door jou bezochte pagina’s, andere informatie die aan Sirris wordt bezorgd en cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vind je in de cookie policy van Sirris.

6. Beeldmateriaal

 1. Sirris kan gebruik maken van beeldmateriaal (zoals foto’s, video’s…) van personen in het kader van haar activiteiten zoals uiteengezet in artikel 1.2. Je bent je ervan bewust dat er beeldmateriaal van jou of van de personen van wie dat je de Persoonsgegevens hebt bezorgd, kan worden genomen bij Sirris of op de door haar georganiseerde evenementen, zoals workshops, seminaries, on-site, …
  Sirris kan het in artikel 6.1 vermelde beeldmateriaal in het kader van de in artikel 1.2 vermelde activiteiten:
  • gebruiken voor interne doeleinden (en dit delen via interne communicatie systemen, zoals e-mail) en dit opslaan op een server toegankelijk voor Sirris (ofwel van Sirris ofwel van haar ICT provider);
  • gebruiken voor externe doeleinden zoals het delen (bv. via email of op sociale media) voor promotionele doeleinden, direct marketing doeleinden, rapporteren aan klanten, publiceren op de website van Sirris, gebruiken in presentaties, sociale media of gecommuniceerd worden aan derde partijen…

7. Doorgifte aan derden

 1. Sirris kan een beroep doen op onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het hosten van de website, andere ICT doeleinden, enz.) Sirris sluit een verwerkingsovereenkomst af met deze derde partijen die toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren.
 2. Sirris garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in artikel 7.1, tenzij:
  • er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;
  • Sirris hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. De derden aan wie Sirris op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. Sirris is in het kader van de doorgifte van Persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door derden.

  Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel "10. Rechten".

8. Verklaringen en waarborgen

 1. Je garandeert dat je gemachtigd bent (namens de betrokkene) om zijn/haar Persoonsgegevens over te maken aan Sirris, bv. van jou, jouw werknemers, consultants, partners… Je waarborgt dat, voor zover als nodig, je de nodige toestemming hebt verkregen voor de hierboven verkregen overdracht van Persoonsgegevens en dat je Sirris zal vrijwaren en schadeloosstellen voor elke schadevordering in dit verband.
 2. Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de (Persoons)gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn. Je bent je ervan bewust dat elke schending van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout.

9. Duurtijd verwerking

Sirris slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken en in ieder geval tot 5 jaar nadat de overeenkomst met Sirris tot een einde is gekomen. Indien het Doel is bereikt en de persoonsgegevens dus niet langer nodig zijn, zal zij de Persoonsgegevens wissen.

10. Rechten

 1. De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens: 
  • op inzage en kopie hiervan; 
  • om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;
  • te laten wissen voor zover:
   • deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
   • de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
   • er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
   • de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
   • er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;
  • om de verwerking van Persoonsgegevens te laten beperken;
  • om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
  • op bezwaar tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing. Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit betekent o.m. dat je je steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, commerciële of promotionele mailings of gepersonaliseerde advertenties en Sirris deze vervolgens niet meer mag sturen. Je kan tevens te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen profilering aan de hand van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit betekent dat, indien je dit recht op verzet uitoefent, Sirris jouw surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses niet meer zal of mag laten analyseren om jou specifieke mailings te sturen dan wel bepaalde content op haar website aan te bieden (zie ook artikel 3.1 hierboven). Je kan hier meer over lezen in de cookiepolicy;
  • om de toestemming op basis waarvan Sirris gerechtigd is deze te verwerken, in te trekken;
  • om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien je van mening bent dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.
 2. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Sirris, met maatschappelijke zetel te Reyerslaan 80, 1030 Brussel, via e-mail naar info@sirris.be.
 3. De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving. Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

11. Opslag en beveiliging

 1. De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Sirris of bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in de EU.
 2. Sirris verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang door organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen te nemen en een adequaat veiligheidsbeleid te hebben.
 3. Je erkent dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.
 4. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die jij of de betrokkene  zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden (wanneer de persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring werden doorgegeven) nooit op Sirris kan worden verhaald. Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Sirris is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
 5. Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Sirris hiervan in kennis te stellen via e-mail naar helpdesk@sirris.be.

12. Aansprakelijkheid

 1. Sirris kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Sirris. In geen geval kan Sirris aansprakelijk worden gesteld
  • in geval van overmacht,
  • voor indirecte schade of gevolgschade,
  • voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden, anderen dan de verwerkers van Sirris.
 2. De totale aansprakelijkheid van Sirris is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of de Privacywetgeving.

13. Splitsbaarheid

Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.          

Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Sirris in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht. 
 2. Elk geschil in verband met Persoonsgegevens zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel met uitsluiting van iedere andere rechtbank, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.

Gepubliceerd op 01 januari 2019

Sirris - Cookie policy

1. Algemeen

 1. Dit is de cookie policy van Sirris, met maatschappelijke zetel te Reyerslaan 80, 1030 Brussel, met als ondernemingsnummer 0406 606 380, telefoon +32 2 706 79 44, e-mail info@sirris.be (“Sirris”). Sirris treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer je haar website bezoekt. 
 2. Meer algemene informatie betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens of betreffende het uitoefenen van jouw rechten, vind je in onze privacy policy.

2. Juridisch kader

 1. Deze cookie policy is onderworpen aan:
  • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (“Gegevensbeschermingswet”);
  • de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”) (“AVG”);
  • Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (“Wet Elektronische Communicatie”).
 2. alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens
  (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw apparaat worden geplaatst op het moment dat je de website bezoekt. Cookies maken het mogelijk dat een website jouw browser herkent zodat het surfen op de website snel en gemakkelijk kan verlopen. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Ook zorgen zij ervoor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen. Wanneer je bijvoorbeeld de website opnieuw bezoekt, hoef je de taal niet nogmaals te selecteren. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden).

4. Cookies op de Sirris website

 1. Sirris maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
  • sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer je jouw browsersessie afsluit;
  • permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op jouw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt;
  • puur technische / strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de website van Sirris, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.;
  • analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics);
  • tracking cookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die Sirris gebruikt, wat de doelstelling van elk van deze cookies is en wat de rechtsgronden zijn.

5. Cookies beheren of uitschakelen

 1. Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.
 2. Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen.
 3. Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website niet meer correct of minder goed zullen werken.
 4. De cookies kunnen beheerd of uitgeschakeld worden via je browser. Afhankelijk van jouw browser, kan je dat doen via één van onderstaande links:

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en onlineprivacy worden toegelicht.

6. Cookies van Sirris