Digital twin
Afgesloten

Digital Twin Academy

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Digital twins (digitale tweelingen) worden beschouwd als een van de belangrijkste technologieën van Industrie 4.0. Ze vormen de ultieme stap in de digitalisering, bestaande uit de creatie van een virtuele voorstelling van een reële entiteit en een regelmatige uitwisseling tussen de digitale en de reële wereld. Er bestaat echter een kenniskloof tussen opleiding, onderzoek en ontwikkeling, integratie en consultancy. Met de Digital Twin Academy wil men deze kloof dichten door een netwerk te creëren tussen belanghebbenden om enerzijds het algemene kennisniveau te verhogen via gerichte opleidingen en webinars en anderzijds digital twins in een echte bedrijfsomgeving te testen.

Context

Digital twins integreren de volledige levenscyclus van producten, machines, productielijnen of zelfs complete bedrijven en deze technologie richt zich op verschillende aspecten zoals het ontwerp, productie, dienst na verkoop, logistiek, onderhoud, enz. In de komende jaren zal het gebruik van digital-twin-technologieën een enorme vlucht nemen en grote veranderingen teweegbrengen op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, prototyping, productie, integratie, onderhoud, IOT en datamanagement, dienst na verkoop, logistiek, enz. Dit zal dan ook een invloed hebben op alle bedrijven, ongeacht hun omvang of activiteitensector.

Deze vaststelling bracht universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en innovatieve bedrijven ertoe de handen in elkaar te slaan en het project ‘Digital Twin Academy’ in het leven te roepen.
Met de Digital Twin Academy bouwen we een ecosysteem uit dat de barrières wegneemt tussen seminaries/colloquia, bachelor- en masterdiploma’s, levenslang leren cursussen, basis- en toegepast onderzoek in digital twins.

Het succes van dit project zal afhangen van twee belangrijke factoren: enerzijds het testen en bestuderen van digital twins in een reële bedrijfsomgeving en anderzijds het verhogen van het algemene kennis- en expertiseniveau met betrekking tot digital twins in de Euregio Maas-Rijn. 

Doelstellingen

De Digital Twin Academy EMR biedt een toegevoegde waarde die de academische kennis over digital twins aanvult en overstijgt. Ze verbindt de academische partners (het onderwijssysteem) met de maatschappij als een geheel (de industriële en maatschappelijke spelers) door in te spelen op de concrete verwachtingen van de arbeidsmarkten van vandaag en morgen.

De resultaten van het Digital Twin Academy-project zullen een antwoord kunnen bieden op het gebrek aan vaardigheden op het gebied van digital twins van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn dankzij innovatieve opleidingsprogramma’s op basis van nieuwe leermethodes (Mooc, Spoc, webinars, videoconferenties, virtuele klassen,...). De verwachte resultaten zullen een adaptieve leeromgeving creëren aan de hand van regelmatige feedback over de gemaakte vorderingen. Voor de andere opgeleide profielen zal het de bedoeling zijn deze vaardigheden te versterken via geavanceerde e-learningmodules die gericht zijn op concrete cases.

Op die manier zal dit project ertoe bijdragen de inzetbaarheid en/of duurzaamheid van deze mensen in hun beroepsomgeving te vergroten door hen in staat te stellen aan de verwachtingen van de bedrijven in het gebied te voldoen en bijgevolg het concurrentievermogen van de Euregio ten opzichte van andere regio’s in stand te houden.

Doelgroepen

Het project 'Digital Twin Academy' richt zich tot de volgende doelgroepen:

 • Leraars en studenten in het hoger en secundair onderwijs
 • Industriëlen (arbeiders en bedienden)
 • Werklozen
 • CEO’s en kaderleden

De resultaten van het project zullen in de hele Euregio Maas-Rijn worden verspreid, zodat iedereen kan profiteren van de ontwikkelde tools en materialen.

Partners

Het project 'Digital Twin Academy' is een project ontwikkeld door en voor de Euregio Maas-Rijn.

Projectpartners :
 

 • JOBS@SKILLS (Hoofdpartner)
 • Sirris (Projectpartner)
 • Flanders Make (Projectpartner)
 • Fachhochschule Aachen (Projectpartner)
 • Université de Liège (Projectpartner)
 • CRIG/Centre de recherche adossé à la Haute Ecole HELMo (Projectpartner)
 • CECOTEPE/Centre de cooperation technique et pédagogique, centre de recherche associé à la Haute Ecole de
 • La Province de Liège (Projectpartner)
 • UC Limburg vzw (Projectpartner)
 • Stichting Fontys (Projectpartner)
 • Stichting STODT Praktijcentrum voor geavanceerde Technologie (Projectpartner)
 • NMWP Management GmbH (Projectpartner)

Geassocieerde projectpartners

'Digital Twin Academy' wordt ook ondersteund door:

 • Agoria
 • Essenscia
 • Siemens
 • Pôle Mecatech
 • Engie
 • La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (Cile)
 • Lucas Nülle
 • La Maison Liègeoise

Project financiering

Het project "Digital Twin Academy" is een project gefinancierd door CALL6 van het Interreg V-a programma van de Euregio Maas-Rijn. Dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Dit project krijgt ook financiële steun van de regionale autoriteiten:

 • La Fédération Wallonie-Bruxelles ;
 • Provincie Limburg;
 • NRW- MWIDE
 • Provincie Noord-Brabant
 • Wallonië

Meer informatie over onze expertise

Timing

mrt 2021 - aug 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be