Van en voor de technologische industrie

Industriële community Sirris-Agoria biedt unieke combinatie van expertises aan Belgische technologiebedrijven

Artikel
Herman Derache
Jeroen Deleu

Technologiebedrijven in ons land beleven woelige tijden vol grote veranderingen. Heel wat uitdagingen waarmee ze kampen, kunnen maar adequaat worden aangepakt door de combinatie van expertises in verschillende domeinen: economisch, sociaal, technologisch. Om de bedrijven ook in die context maximaal te ondersteunen, stellen we de industriële community Sirris-Agoria voor: een geïntensifieerde samenwerking waarin beide organisaties, met behoud van hun eigen identiteit, hun respectievelijke acties en diensten beter dan ooit op elkaar afstemmen tot een geïntegreerd aanbod zonder lacunes.

Bedrijven zijn het kloppend hart van de economie en de motor van onze maatschappelijke welvaart: ze creëren jobs, ze zorgen voor de vooruitgang die het leven makkelijker en aangenamer maakt, en ze leveren de toegevoegde waarde die noodzakelijk is om de sociale zekerheid en tal van andere overheidsuitgaven te kunnen financieren.

Een van de sterkhouders van het economische weefsel in ons land is de technologiesector. Met 320.000 werknemers - goed voor 7,65 procent van alle werknemers in ons land - en 8,3 procent van het Belgische bruto binnenlands product realiseert de technologische industrie maar liefst 11,6 procent van alle belastingen op arbeid en ondernemingswinsten. Dat betekent, in absolute cijfers, dat de digitale en maakbedrijven in ons land in 2021 zo’n 15,2 miljard euro hebben bijgedragen aan de overheidsfinanciën.

De vraag die zich dan aandient, is natuurlijk hoe onze technologiebedrijven die essentiële rol zullen kunnen blijven opnemen. Dat is immers niet zo vanzelfsprekend: de internationale concurrentie, loonkostenhandicap, steeds kortere innovatiecycli, milieu- en klimaatproblematieken, grondstoffenschaarste, verslechterde geopolitieke situatie en de daaruit voortvloeiende handels- en logistieke problemen, … Het algemene ondernemersklimaat is vandaag bijzonder uitdagend, en dat ondervinden ook de digitale en maakbedrijven in ons land. Maar gelukkig zijn er naast uitdagingen ook kansen. Denk in het bijzonder aan de groene en digitale transities die niet alleen onze economie, maar onze hele maatschappij ingrijpend aan het veranderen zijn. De Belgische technologiebedrijven zijn uitstekend geplaatst om die transities mee mogelijk te maken en vorm te geven. Ook daarbij geldt echter: vanzelf zal het niet gaan.

Partners om op te bouwen

Sirris en Agoria, al meer dan 70 jaar bevoorrechte partners van de Belgische technologiebedrijven, passen zich aan om deze bedrijven vanuit hun complementaire expertises ook in deze complexe tijden optimaal te blijven ondersteunen.

Veel van de bovenstaande uitdagingen en andere concrete vragen waarmee ze vandaag zitten, kunnen maar adequaat worden aangepakt door de combinatie van expertises in verschillende domeinen: economisch, sociaal, technologisch. Samen hebben Sirris en Agoria, als enigen in de markt, dat volledige palet van expertises in huis.

Als innovatiecentrum van en voor de technologische industrie begeleidt Sirris elk jaar 1.300 bedrijven met hun technologische innovaties. Het stelt zijn 150 ingenieurs en technologische experts en zijn high-tech test- en demo-infrastructuur ter beschikking om de technologiebedrijven concreet vooruit te helpen op het vlak van productie, productontwikkeling en de digitale en groene transitie.

Agoria, met ruim 2.000 lidbedrijven de grootste sectorfederatie van het land, zorgt ervoor dat het kader waarbinnen onze bedrijven kunnen functioneren zo gunstig mogelijk is. Zijn 200 experts behartigen de belangen van de technologiesector op alle politieke overleg- en beslissingsniveaus. Ze helpen het klimaat en de ecosystemen creëren waarin ondernemerschap kan bloeien, faciliteren interactie en samenwerking tussen leden en staan deze bedrijven bij met expertisediensten rond diverse vaktechnische en strategische thema’s.

Wat betekent dat voor uw bedrijf?

De industriële community Sirris-Agoria is ontwikkeld om deze specifieke uitdagingen op een geïntegreerde manier aan te gaan. Het gaat concreet om een geïntensifieerde vorm van samenwerking, waarin beide partners complementaire expertise combineren tot een totaalaanbod van acties en diensten waarmee de uitdaging in kwestie adequaat en vanuit alle relevante invalshoeken kan worden aangepakt.

Als technologiebedrijf kunt u binnen deze industriële community in alle vertrouwen uw concrete vragen stellen, uitdagingen aankaarten en tot praktische oplossingen komen. U kunt daarbij rekenen op de inzet van verschillende expertises van zowel economische, sociale als technologische aard: de lobbykracht van een federatie om een technologie- en ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren, de netwerken en ecosystemen om business development nationaal en internationaal te stimuleren, de gespecialiseerde markt- en bedrijfskennis, met daarnaast de technologische expertise en faciliteiten om als technologiebedrijf te kunnen innoveren en groeien.

Voorbeelden spreken voor zich

Een concreet voorbeeld: Heel wat bedrijven zitten met vragen over 'mens' en 'organisatie'. Dat is een thematiek die inderdaad verschillende facetten omvat. Er zijn politiek-maatschappelijke aspecten aan, bijvoorbeeld 'Hoe creëren we een klimaat waarin werkbaar werk wordt gestimuleerd of waarin mensen langer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven?'. Daarnaast zijn er de bedrijfsorganisatorische aspecten: 'Hoe ga ik in mijn individueel bedrijf om met talentwerving en ontwikkeling?' en eigenlijk ook heel vaak technologische aspecten, zoals 'Hoe kunnen automatisering en cobots het werk gemakkelijker maken voor mijn medewerkers en hoe pak ik de implementatie daarvan concreet aan?'. Vanuit de industriële community Sirris-Agoria kunnen we de thematiek bij alle relevante stakeholders op de kaart zetten en uw bedrijf, maar bij uitbreiding de hele technologiesector, maximaal ondersteunen vanuit de economische, sociale, vaktechnische én technologische invalshoek.

Een ander voorbeeld is ons gezamenlijk aanbod rond 'cybersecurity', een toenemend probleem voor bedrijven maar ook voor privépersonen en overheden. Er is nood aan sensibilisering en bewustwording, maar ook aan technologische expertise om de beschikbare oplossingen te implementeren en tot slot ook mogelijkheden voor bedrijven om dit in een vertrouwelijke omgeving of community te kunnen bespreken en tot een oplossing te komen. Binnen de industriële community Sirris-Agoria zijn al die mogelijkheden voorhanden en gebundeld in een overzichtelijk aanbod aan expertises. Bovendien hebben we de leiding genomen om samen met kennisinstellingen een enquête over de actuele cybersecurity-status in de Belgische technologiesector in kaart te brengen. Door het collectieve probleem zo expliciet en becijferd zichtbaar te maken, konden we ook de nodige bewustwording opwekken om ook de beleidsverantwoordelijken tot actie aan te zetten. Momenteel hebben Agoria en Sirris ook samen met de digitale sector (meer bepaald de in cybersecurity gespecialiseerde bedrijven) een onderzoek opgezet rond de gedetecteerde collectieve noden en van daaruit een visie ontwikkeld over welke acties nodig zijn. Een communicatie- en opleidingscampagne, gesteund door de gewestelijke overheden van heel het land, zal vanaf november 2022 worden uitgerold.

Kortom, de industriële community Sirris-Agoria kan u multidisciplinair en vanuit verschillende invalshoeken bijstaan op een manier die uw competitiviteit echt vooruit helpt. Het grootste voordeel voor uw bedrijf van deze intensievere samenwerking tussen Agoria en Sirris, is dat u niet langer twee hulplijnen zult moeten vergelijken als u met een concrete vraag zit die een raakvlak heeft met de expertises van zowel Agoria als Sirris. U wendt zich in dat geval gewoon tot de industriële community Sirris-Agoria, waarna onze experts u proactief begeleiden naar de meest aangewezen oplossing.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be