Wat leert praktijkervaring over Cesar Tool?

13 oktober 2020
Thomas Vandenhaute

De beste feedback krijg je van de gebruikers. Dat is voor de Cesar Tool niet anders. We delen graag de leerlessen en enkele kritische bedenkingen die we intussen met een aantal gebruikers konden bespreken.   

Recent lanceerden we de Cesar Tool om bedrijven te helpen bij het maken van zinvolle en haalbare keuzes om op korte termijn stappen richting circulaire economie te zetten. Dit door verworven kennis, inzichten en beproefde methoden breed toegankelijk te maken. Ondertussen zijn de eerste gebruikservaringen een feit en hebben zowel de gebruikers als wij als ontwikkelaars een en ander bijgeleerd.

Wat leren de gebruikers?

De meeste gebruikers verkrijgen door het invullen van de Cesar Tool en het lezen van het rapport een aantal bijkomende inzichten of perspectieven. Vooral blinde vlekken in het benaderen van de circulaire economie komen aan het licht of worden in vraag gesteld. Het is immers erg logisch dat men vanuit zijn eigen bedrijfscontext dit thema benadert en dus bepaalde aspecten van de circulaire economie minder aandacht geeft. Zo kan er bijvoorbeeld wel veel aandacht voor en focus op productontwikkeling met oog op levensduurverlenging zijn, maar weinig zicht op wat er gebeurt met de afgedankte producten na gebruik.

Het beoogde doel om ook de betrokkenheid binnen uw bedrijf te vergroten is vermeld als een waardevol element. Verschillende personen binnen één bedrijf kunnen dus gebruik maken van de Cesar Tool, waarbij ze mogelijk erg uiteenlopende resultaten verkrijgen. Door met elkaar in gesprek te gaan en de oorzaak van de verschillen te achterhalen groeien de inzichten naar elkaar toe en verbreedt het draagvlak. 

Aansluitend is er positieve feedback over de aangereikte definities en termen. Deze die in uw bedrijf in gebruik zijn, komen niet noodzakelijk overeen met de terminologie die anderen gewoon zijn. Typische verschillen in invulling van termen als 'remanufacturing', 'refurbishing', 'hergebruik' en 'recycling' vormen regelmatig wat verwarring. Zeker als u gaandeweg de samenwerking met andere bedrijven opzoekt om circulaire waardeketens verder uit te bouwen, is het verstandig deze terminologie ook met uw partners af te toetsen.

Eerder verrassend voor ons was de feedback dat ook voorlopende bedrijven de Cesar Tool als zinvol ervaren. In hun geval gaat het er minder om nieuwe inzichten te verwerven, maar om ook in hun projecten en processen steeds opnieuw de juiste vragen te stellen en het breed beeld te behouden. 

Wat hebben wij intussen geleerd?

Ook wij hebben onze blinde vlekken en assumpties die niet noodzakelijk steeds correct zijn.

De belangrijkste les is dat de Cesar Tool wel kan helpen, maar zeker niet de motor vormt van een transitieproces, zelf als deze tool door meerdere personen in het bedrijf in gebruik is. De stap van een ad-hoc actie naar een gestructureerde aanpak (bijv. de integratie van CE-projecten in maandelijkse R&D, Sales, … meetings) blijft de sleutel. Dat elk bedrijf door de Cesar Tool nu zelf alle vervolgstappen kan zetten is dus niet het geval. In vele gevallen is een vorm van trajectbegeleiding wenselijk.

Een tweede les houdt verband met de uiteenlopende resultaten die binnen één bedrijf verkregen kunnen worden in functie van het perspectief van de invuller. Naast het positieve effect dat we eerder beschreven, ervaren een aantal gebruikers dit ook als een hindernis. Iemand die op zoek is naar eenduidige (eventueel) numerieke waarden van de circulariteit van zijn bedrijf, komt bedrogen uit. Daar kunnen we helaas niets aan veranderen. Circulariteit is in die zin vergelijkbaar met veiligheid of kwaliteit, die ook niet in één cijfer te vatten zijn. Het beheersen van de processen die deze doelstellingen (veilig, kwaliteitsvol en circulair) helpen realiseren, vormen de maatstaf voor succes. Net als de circulaire economie zelf zijn er dus verschillende mogelijke aspecten (samenwerking, transparantie, innovatie, …) en processen (product en service design, dienstverlening, opzet en beheer van verdienmodel, …) die op elkaar ingrijpen. Kleine veranderingen in deze onderdelen kunnen tot grote verschillen leiden. Dit geeft het systemische karakter weer.

Dit gebrek aan simpliciteit en eenduidigheid blijkt voor een klein aantal gebruikers een hindernis te vormen om tot concrete actie over te kunnen overgaan. Ook hier kan trajectbegeleiding op maat een oplossing bieden.

Hebt u vragen over de Cesar Tool of de vervolgstappen die u kan inzetten? Neem contact met ons op! Samen met u gaan we na welke vorm van ondersteuning voor u het meest geschikt is.  

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be