Algemene voorwaarden Sirris

Artikel 1 – TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever bij Sirris plaatst. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden door het loutere feit dat hij Sirris een opdracht geeft.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn, ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de opdrachtgever of Sirris, slechts tegenstelbaar mits ze door Sirris uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 - VERBINTENIS

Gelet op de bijzondere aard van de activiteiten van Sirris kan Sirris er zich enkel toe verbinden de opdracht op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens uit te voeren met de middelen waarover zij beschikt en naar best vermogen. Sirris is enkel aansprakelijk voor kennelijke beroepsfouten die zij zou hebben begaan. Als zou blijken dat het vooropgestelde budget het niet mogelijk zou maken tot een degelijk resultaat te komen, zal de opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld en moet hij beslissen of de werkzaamheden moeten worden voortgezet op basis van een aanvullend budget dat in gemeenschappelijk overleg zal worden vastgelegd.

Artikel 3 – AANVANG VAN DE OPDRACHT

De aanvang van de opdracht wordt in gemeenschappelijk overleg tussen partijen bepaald.

Wanneer de betaling van een voorschot is bedongen, zal de uitvoering van de opdracht nooit aanvangen voor het tijdstip van ontvangst van dat voorschot.

Artikel 4 - UITVOERINGSTERMIJNEN

Gelet op de bijzondere aard van de activiteiten van Sirris en de veelvuldige interactie met de opdrachtgever of met derde partijen om de opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de uitvoeringstermijnen niet enkel van Sirris afhankelijk en dus slechts ter indicatie opgegeven. Ze zijn niet bindend en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De uitvoering wordt opgeschort zolang er vervallen en onbetwiste facturen van Sirris onbetaald blijven ten laste van de  opdrachtgever.

Artikel 5 – FACTURATIE

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeurt de facturatie van de prestaties in het kader van de opdracht op de overeengekomen periodieke basis en omvat eventuele voorschotten en/of de afrekening van de prestaties van de betrokken periode. Bij de factuur wordt, indien gewenst door de opdrachtgever, een overzicht van de prestaties en kosten gevoegd.

De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat hij op de afwerking van de opdracht wacht om de betaling van een reeds vervallen factuur uit te stellen.

Artikel 6 - BETALING

De facturen dienen, zonder disconto noch kosten voor Sirris, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, BTW inbegrepen.

Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Sirris vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002.

Sirris heeft bovendien, wanneer de opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de opdrachtgever voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen opeisbaar zijn op hun vervaldag.Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7 - FINANCIËLE GARANTIES

Wanneer de kredietwaardigheid van de opdrachtgever in het gedrang komt na het sluiten van de overeenkomst en vóór volledige betaling van de prijs, meer bepaald in de volgende gevallen: vraag tot verlenging van de vervaldag van de betaling, beslag van alle of een deel van de goederen van de opdrachtgever op initiatief van een schuldeiser, betalingsachterstand bij de RSZ enz., dan heeft Sirris het recht, zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, van de opdrachtgever garanties te eisen met het oog op de goede uitvoering van de door hem aangegane verbintenissen. Wanneer de opdrachtgever zou weigeren of niet in staat zou zijn dergelijke bijkomende garanties te verlenen, heeft Sirris het recht de opdracht volledig of gedeeltelijk te annuleren en dit zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8 - KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Klachten over de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk aan Sirris bekend gemaakt worden binnen een termijn van 10 dagen na uitvoering van de geviseerde prestaties. Na het verstrijken van deze termijn worden deze prestaties geacht aanvaard te zijn en wordt een factuur opgemaakt. Voor duidelijk aangetoonde gebreken in de uitvoering van de opdracht en die niet het gevolg zijn van een geval van overmacht, verkeerde of onvolledige informatie verschaft door de opdrachtgever of een interventie van een derde waarvoor Sirris niet aansprakelijk is, verbindt Sirris zich ertoe deze gebreken te verhelpen indien het binnen de bovenvermelde termijn van 10 dagen ervan in kennis wordt gesteld. Sirris neemt geen andere garantieverplichting op zich dan de hierboven vermelde. Sirris is dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik, dat gemaakt wordt van de resultaten van de opdracht. Sirris is niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel 9 – PRODUCTEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

Elk door de opdrachtgever ter beschikking gesteld product, ongeacht de toepassing ervan, moet nauwkeurig worden geïdentificeerd voor de aankomst ervan bij Sirris.
Sirris kan, naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht, niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde producten.

Behoudens andersluidende bepaling in de offerte of de overeenkomst, zijn de kosten voor terugzending van ter beschikking gestelde producten ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 10 - VERZENDING VAN GOEDEREN

Verzending van goederen gebeurt vanuit de Sirris gebouwen voor rekening en op risico van de opdrachtgever. Ook in geval van franco levering blijven deze risico’s ten laste van de opdrachtgever. In geval van averij, verlies enz. moet opdrachtgever zich rechtstreeks richten tot de transporteur die met de verzending was belast.

Artikel 11 - BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

  • 11.1. Overmacht

Een partij is bevrijd van haar verbintenis indien de nakoming ervan blijvend onmogelijk is geworden door de overmacht.

Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid.

Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor een partij om haar verbintenis na te komen, zoals arbeidsconflicten, mobilisatie, opeising, embargo, verbod op deviezentransfer, epidemieën of pandemieën, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste, beperking van het energieverbruik e.a. . Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

Zodra de schuldenaar kennis heeft of behoort te hebben van een oorzaak van onmogelijkheid tot nakoming, dient hij de schuldeiser hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen.

Komt de schuldenaar aan deze verplichting te kort, is hij gehouden tot het herstel van de schade die hiervan het gevolg is.

  • 11.2. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich in de loop van de uitvoering van de overeenkomst een, op het moment van het sluiten van de overeenkomst, buiten de wil en de controle van één van de partijen onvoorzienbare wijziging van omstandigheden voordoet waardoor de uitvoering van die overeenkomst voor een partij  dusdanig buitensporig bezwarend wordt, dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, kan deze laatste de andere partij om heronderhandeling over de overeenkomst verzoeken. Tijdens deze heronderhandeling blijven de partijen hun verplichtingen nakomen.

In geval van weigering of mislukking van de heronderhandeling na verloop van een maximumtermijn van drie maand te rekenen van voormeld verzoek, kunnen de partijen instemmen met de beëindiging van het contract, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen. Bij gebreke aan een akkoord hierover zal de bevoegde rechtbank de beëindiging van de overeenkomst vaststellen onder de voorwaarden die hij bepaalt.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Achtergrondkennis is en blijft de eigendom van  de partij die er de eigendom, het bezit of de controle over heeft.

Onder “Achtergrondkennis” wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is : de kennis,  informatie, knowhow, methodes, technieken, technologieën, vaardigheden, algoritmen, methodieken materialen en intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen, die nodig zijn en/of gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht en die zich op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst in eigendom en/of bezit van of onder de controle van één van de partijen bevinden, evenals alle ontwikkelingen, verbeteringen en/of aanvullingen die door die partij worden gedaan en/of hieraan worden aangebracht buiten het kader van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Sirris werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en opdrachtgever vrijwaart Sirris tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.

Sirris is eigenaar van de Voorgrondkennis evenals van de Resultaten van de opdracht.

Onder “Voorgrondkennis” wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is : de kennis, informatie, knowhow, methodes, technieken, technologieën, vaardigheden, algoritmen, methodieken, materialen en intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen die door Sirris worden ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Onder “Resultaten” wordt verstaan : de gegevens, producten en materialen die volgens de bepalingen van de overeenkomst aan de opdrachtgever moeten worden geleverd op het eind van de overeenkomst. De Achtergrondkennis maakt geen deel uit van de resultaten en is daaruit uitgesloten.

De eigendom van de Resultaten en de daarvan deel uitmakende Voorgrondkennis wordt aan de opdrachtgever overgedragen op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen van Sirris in verband met de opdracht. Op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen van Sirris in verband met de opdracht verkrijgt de opdrachtgever eveneens een kosteloze, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie op de Voorgrondkennis van Sirris voor zover deze voorgrondkennis nodig is om de Resultaten te kunnen gebruiken. Deze licentie is beperkt tot de toepassing van de Resultaten zoals bepaald in de overeenkomst.

Artikel 13 – CONFIDENTIALITEIT

Alle informatie die door de opdrachtgever aan Sirris wordt verstrekt zal door Sirris enkel worden meegedeeld aan personen die hiervan op de hoogte moeten zijn om de overeenkomst uit te voeren (‘need to know’ basis).

Sirris zal bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht enkel deze personen (werknemers, partners, onderaannemers e.a.) betrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan en zal hen dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen als deze bepaald bij dit artikel 13.

Sirris zal die informatie uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst aanwenden.

Alle informatie die door Sirris aan de opdrachtgever wordt verstrekt zal door de opdrachtgever enkel worden meegedeeld aan personen die hiervan op de hoogte moeten zijn om de overeenkomst uit te voeren (‘need to know’ en zal hen dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen als deze bepaald bij dit artikel 13.” Zoals voor se sirris-medewerkers). De opdrachtgever zal de offertes, rapporten, lijsten en bijhorende documentatie, de Voorgrond- en Achtergrondkennis in verband met de overeenkomst onder geen enkel beding openbaar maken, meedelen, of anderszins beschikbaar stellen aan andere personen dan voornoemde. De opdrachtgever zal deze  offertes, rapporten, lijsten en bijhorende documentatie, de Voorgrond- en Achtergrondkennis in verband met de overeenkomst enkel voor eigen gebruik en binnen het kader van de overeenkomst aanwenden.

Partijen zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om elke openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
Sirris heeft evenwel het recht, mits de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, informatie over de uitvoering van de overeenkomst te publiceren, o.a. in newsletters of in andere rapporten, maar op een dergelijke wijze dat er geen gegevens over de opdrachtgever bekend gegeven worden of er confidentiële informatie kan uit afgeleid worden.

Het voorgaande is niet van toepassing op alle informatie die openbaar is op het tijdstip dat ze worden geleverd door een van beide partijen, en is niet langer van toepassing indien deze informatie op enig moment algemeen bekend wordt zonder enige inbreuk op het voorgaande door de andere partij.

Artikel 14 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING

De opdrachtgever kan de opdracht op om het even welk ogenblik voortijdig beëindigen mits Sirris te vergoeden voor de reeds gemaakte kosten en de inkomensderving die verbonden zijn aan de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 – NIETIGHEID

De nietigheid van een clausule, zelfs gedeeltelijk, heeft niet de nietigheid van de andere clausules van de algemene voorwaarden of de overeenkomst waarin ze van toepassing zijn, tot gevolg.

Artikel 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De overeenkomsten worden door het Belgisch recht beheerst.

Voor alle betwistingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarin ze van toepassing zijn, aanleiding zouden geven, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Sirris bevoegd.