Workshop rond opmaak algemeen preventieplan verpakkingen

Moet u in 2019 een nieuw preventieplan verpakkingen opmaken en indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie)? Op 12 juni organiseren Sirris en Agoria een workshop rond dit thema.

Zo'n preventieplan kan verplicht zijn, maar het kan ook gewoon interessant zijn om na te denken over bijkomende preventiemaatregelen. In beide gevallen zal het uitwisselen van ideeën en goede praktijken een meerwaarde betekenen. Sirris en Agoria willen dit vanuit het project Afvalorisatie mee stimuleren.

Wanneer is zo'n plan verplicht?

Overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 2008 betreffende preventie en beheer van verpakkingsafval moet elk bedrijf dat aan één van volgende voorwaarden voldoet een algemeen preventieplan verpakkingen opmaken en indienen bij de IVCie tegen uiterlijk 30 juni 2019:

  • Verpakkingsverantwoordelijke A voor minstens 100 ton eenmalige verpakkingen
  • Verpakkingsverantwoordelijke (A + B +C +D) voor minstens 300 ton eenmalige verpakkingen

De beide voorwaarden moeten worden bekeken om na te gaan of al dan niet een algemeen preventieplan moet worden opgesteld. Het referentiejaar waaraan moet worden getoetst is 2017.

Wat brengt een preventieplan?

Het preventieplan beschrijft de geplande maatregelen en de cijfermatige doelstellingen voor de komende drie jaar. Het richt zich op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsafval en de daaraan verbonden impact van het verpakkingsafval op het vlak van schadelijkheid voor mens en milieu.

Een preventieplan bouwt steeds voort op het vorige plan. De IVCie houdt wel rekening met 'de wet van de algemene meeropbrengsten'. Indien in het verleden reeds veel preventie-inspanningen zijn geleverd, wordt het immers steeds moeilijker om bijkomende maatregelen te nemen, tenzij die door nieuwe technologieën mogelijk zouden worden. Een preventieplan gaat dan ook steeds uit van de evaluatie van het vorige plan.

Waarom samenwerken?

Het delen van goede praktijken biedt uiteraard altijd een meerwaarde. Nog belangrijker is wat we van elkaar kunnen leren over de kosten en baten van de reeds genomen acties. Daarom willen Sirris en Agoria op 12 juni verpakkingsverantwoordelijken samenbrengen tijdens een workshop, om na te denken over mogelijk in te zetten preventiemaatregelen. Meer info over deze workshop vindt u hier.

(Bron foto: Contraload)