Veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter onderhoud in procesindustrie

In het Smart Tooling-project, waaraan ook Sirris meewerkt en met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, worden kmo’s en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. Het project is ondertussen bijna twee jaar aan de gang. Een stand van zaken.

Smart Tooling, dat startte in september 2016, brengt kmo’s en service providers samen met kennisinstellingen om technologische oplossingen te ontwikkelen. De service providers in het onderhoud van procesindustrie worden ingeschakeld om onderzoek en testen te faciliteren bij ‘asset owners’, de kmo’s staan in voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en de bouw van prototypes en proofs of concept.

Het project is opgedeeld in vier hoofdthema's: cleaning, inspectie, werkplaats, UAS (drones). Deze projecten werken volgens hun eigen planning aan de innovaties. Sirris is betrokken bij het gedeelte rond werkplaats, dat zich focust op de subthema’s ‘lekdetectie’ en ‘augmented reality’. 

Lekdetectie

Dit onderdeel van het project richt zich op het uitvoeren van lekdetectie met cobots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkage bij op druk gezette kleppen die ingezet worden in de procesindustrie ‘afsnuffelen’. Wordt lekkage gemeten, dan worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem, zodat men de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, kan visualiseren. Het doel is een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris. 

Op basis van bijkomende testen werd de selectie van de geschikte cobot bevestigd. ITIS maakt nu de overweging of het de cobot zal aankopen of huren om een opstelling bij hun te realiseren. 

Augmented reality 

Augmented reality richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht. Ook voor dit onderdeel is Sirris betrokken en werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Augnition en het Antwerpse Iristick. 

Momenteel loopt in dit kader een onderzoek bij BASF naar een methode om verschillende werkinstructies en procedures die technici in the field moeten uitvoeren digitaal te laten verlopen. Nu staat alles nog op papier en vaak moet er achteraf nog heel wat in een computer worden ingegeven. Sirris kijkt samen met Augnition naar de mogelijkheden om al deze data via het Proceedix-systeem direct digitaal in te geven op een tablet die de werknemers kunnen meenemen tijdens hun activiteiten op de werkvloer. Momenteel wordt gewerkt aan de koppeling tussen het Proceedix-platform en de Iristick-veiligheidsbril. Na de zomer worden de resultaten van deze stap verwacht.

Andere hoofdthema’s 

Ook in de andere deelprojecten van Smart Tooling - cleaning, inspectie en UAS - boekt men vooruitgang: 

Voor de inspectie van vaten wordt een lichte(re) kruiprobot ontwikkeld die kan opereren in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en druk. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. ID Tec focust zich op de ontwikkeling van de robot. Ook Accerion en Nobleo delen de benodigde ervaring in het project en leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een slangrobot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de slangrobot.  Exrobotics b.v. (Improvia) construeert, bouwt en test op basis van het basisontwerp van de robot van Universiteit Twente een robuust prototype. De universiteit zal eveneens het te ontwikkelen prototype van besturingssoftware voorzien.

Het deelproject rond unmanned aircraft systems (UAS - Drones) richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen. Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hiervoor werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin samen. 

Voor de binnen vliegende UAS ligt de focus op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddiktemetingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van (niet-schone) industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Voor het vliegen met een drone in een niet-schone installatie zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om veilig te kunnen vliegen en welke maatregelen moeten getroffen worden, met aandacht voor de ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatiemethode. De sensor zal in staat zijn een vuile oppervlak schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden.

Het projectthema cleaning richt zich op de ontwikkeling van een robot, die vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes kan herkennen, losmaken en verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden.  Binnen het cluster leveren drie servicebedrijven input, ze delen hun eigen kennis rond cleaning en leveren ondersteuning bij de tests van de robotica.  Binnen dit cluster zijn twee bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Ten slotte wordt gewerkt op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning-robot. 

Grensoverschrijdende samenwerking met Europese steun

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio te versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen, om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling-project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland-programma.

    

 

Tags: