OIP Sensor Systems stelt zich proactief in regel met dynamische REACH-verordening

OIP Sensor Systems uit Oudenaarde wenste zijn conformiteit met REACH opnieuw af te toetsen. Aangezien het bedrijf de nodige expertise niet in eigen huis had, zocht en vond het deze in het ruime netwerk van Agoria. Via de REACH-compliance tool vond het zijn weg door deze complexe en dynamische wetgeving.

REACH (‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen’) brengt heel wat uitdagingen met zich voor ondernemingen, niet alleen voor producenten, maar ook voor gebruikers van chemische stoffen. Voldoen aan deze Europese verordening is geen eenmalige oefening. Dit omdat regelmatig gevaarlijke stoffen worden geselecteerd die niet alleen aanleiding geven tot een vergaande communicatieverplichting, maar in verschillende fasen ook kunnen leiden tot een regime waarin deze stoffen enkel gebruikt mogen worden mits een voorafgaande autorisatie.

REACH beschrijft de regels over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen, waaraan bedrijven zich moeten houden. De REACH-verordening is een complexe wetgeving die bovendien een dynamisch karakter heeft. Twee maal per jaar worden 'zeer zorgwekkende stoffen' toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie. Dit is een eerste stap naar een mogelijk regime waar deze stoffen enkel maar gebruikt mogen worden vanaf een bepaalde datum indien op voorhand een autorisatie verkregen wordt. Deze eerste stap houdt echter ook al specifieke verplichtingen in, zoals bijvoorbeeld de communicatie- of notificatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen. Daarnaast schrijft REACH ook specifieke verplichtingen voor inzake veiligheidsinformatiebladen.

Proactieve actie

OIP Sensor Systems uit Oudenaarde werd bijna een eeuw geleden opgericht als hoogprecisiefabrikant van opto-mechanische toestellen, zoals microscopen, lenzen, fotocamera's, en evolueerde naar hoogtechnologische apparaten voor defensie (nachtkijkers, thermische beeldverwerking, …) en ruimtevaart (spectrometers, hoge-resolutiecamera’s, …). De reputatie als betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier heeft ertoe geleid dat de projecten steeds omvangrijker en complexer werden.

OIP Sensor Systems wenste zijn navolging van de REACH-verplichtingen opnieuw af te toetsen en ging hiervoor te rade bij Agoria. De 'REACH compliance tool' loodste OIP Sensor Systems door deze omvangrijke verordening en duidde aan welke acties op korte termijn moesten ondernomen worden. Een opvolgbezoek van een expert van Agoria ter plaatse verduidelijkte welke stappen prioritair moesten gezet worden.

De  interne preventieadviseur maakte een risicoanalyse die het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen traceerde aan de hand van de laatste updates van de veiligheidsinformatiebladen en de website van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Chemische agentia die SVHC's ('substances of very high concern', d.i. zeer zorgwekkende stoffen) bevatten worden beperkt gebruikt of geïsoleerd. Daarnaast maakte de verantwoordelijke een flow chart op om de compliance met REACH intern te kunnen in kaart brengen en de betrokken afdelingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen in deze ketting.

Ook de communicatie- en notificatieverplichting van SVHC’s in voorwerpen werd opnieuw afgetoetst voor elk onderdeel van de verschillende producten die OIP op de markt brengt. OIP controleert regelmatig de website van het ECHA voor de toevoeging van nieuwe stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie of de autorisatielijst zelf. De grootste uitdaging voor OIP Sensor Systems tijdens de volledige oefening was het intern sensibiliseren van de andere betrokken afdelingen binnen de onderneming.

Hulp nodig om uw onderneming in regel te stellen met REACH? Contacteer Agoria. Momenteel is Agoria bovendien bezig met een update van de REACH compliance tool. Een actualisatie van de vragenlijsten en enkele nieuwe vragenlijsten in verband met autorisatie, moet leden nog beter loodsen door deze complexe wetgeving.

Dit artikel werd geschreven in het kader van het project Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.