Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen sorteert automatisch textiel

Om zijn werking te optimaliseren en het werkcomfort voor de werknemers te verhogen ging vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen voor de ontwikkeling van een ergonomische textielsortering en voor een geautomatiseerde verpakking van de afvoerstroom.

Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen is veel meer dan een tweedehandswinkel. Het wil bijdragen aan een duurzame wereld en daarom staan milieu en sociale tewerkstelling centraal. Het Kringloopcentrum heeft drie grote doelen voor ogen: afval voorkomen om zo bij te dragen tot een duurzame omgang met het milieu door maximaal hergebruik van goederen, betaalbare goederen en diensten voor iedereen én werk aanbieden aan mensen die het moeilijker hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Zo wil het centrum waar mogelijk een meerwaarde voor de gemeenschap betekenen.

De  voornaamste activiteiten zijn ophaling, sortering en verkoop van tweedehandsgoederen. Naast zes kringloopwinkels in de regio heeft vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zijn centrale diensten in Heule bij Kortrijk. De transportafdeling en inboedelservice zijn er gevestigd, er wordt kledij gesorteerd, elektrische toestellen nagekeken,... Ook de burelen zijn er ondergebracht.

Stijgende aanvoer textiel

De textielafdeling van het Kringloopcentrum zal in de toekomst meer goederen inzamelen door een stijging van het aantal inzamelpunten op het openbare domein. Per dag wordt zo’n 5 ton aan textiel verwerkt, afkomstig van containers op straat, in recyclageparken, inzamelingen aan huis en in de eigen Kringloopwinkels. De betere stukken worden na sortering en kwaliteitscontrole verkocht in de eigen winkels of tijdelijk gestockeerd. Wat niet verkoopbaar is (de 'afgekeurde fractie'), werd tot voor kort in zakken gedaan, dichtgebonden en op een stapel gegooid om later te worden opgehaald door externe sorteerbedrijven voor verdere recyclage. Alle handelingen gebeurden manueel, vaak te weinig gegroepeerd (waardoor veel heen-en-weer geloop) en te weinig gestructureerd. Om de groeiende instroom met hetzelfde aantal medewerkers de baas te kunnen, de fysieke en psychische belasting van de medewerkers te verminderen en om individuele kwaliteitscontrole te kunnen inbouwen, werd de intelligente automatisering van de materiaalstroom noodzakelijk.

Dubbele ingreep

Het centrum wilde inzetten op twee (complementaire) sporen: de volledige verwerkingsketen verbeteren, waarbij de aanvoer van textiel werd geautomatiseerd, en de automatisering van de manipulatie van de afgekeurde fractie. Tot nu toe kwam de aanvoer toe in draadkarren waaruit men de zakken moet optillen om ze op tafels te sorteren. Men wilde in plaats daarvan de zakken kippen vanuit de vrachtwagens op transportbanden die zorgen voor automatische aanvoer: de zakken worden opengescheurd, de goederen vallen op een transportband en worden in een eerste fase in liefst 17 fracties gesorteerd.

Het systeem moet flexibel genoeg zijn om in de toekomst te kunnen inspelen op alternatieve aanvoer of verder doorgedreven sortering. Voor de afgekeurde fractie dacht het Kringloopcentrum aan een machine die de goederen automatisch groepeert, comprimeert, verpakt en klaarmaakt voor afvoer.

In samenwerking met Xiak, het expertisecentrum industriële automatisering Kortrijk,  werd het sorteringstraject onder de loep genomen, om het manipuleren van de stroom te automatiseren. Dit hield de studie en ontwikkeling in van een testmodule en van sturingssoftware voor multifunctionele ergonomische werkposten en van software voor de routing en de aan- en uitvoer van de werkposten. Aanvullend wordt ook de in- en uitstroom in elke fase gewogen en geregistreerd en bij tijdelijk overaanbod automatisch gestockeerd. In samenwerking met Sirris werd een testmodule ontworpen voor het geautomatiseerd verpakken van de af te voeren fractie en bijgestuurd.

Intussen zijn de oplossingen geïmplementeerd en worden ze, waar nodig, verder geoptimaliseerd.

Verwachte resultaten

Het Kringloopcentrum wil door de grotere efficiëntie de voorziene groei in volume met hetzelfde aantal mensen kunnen verwerken (aangezien de reglementering een verhoging van het aantal doelgroepwerknemers belet). Het streeft daarnaast naar 20 procent minder ziekteverzuim in een jaar door een daling in belasting van de rug en verlaging van de psychische stress door meer structuur in de keten. Ook zal het flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de aanvoer en/of de (sorteer)vraag en de tewerkstelling spreiden, ongeacht seizoenpieken, door beter stockbeheer en geautomatiseerd aanleggen van bufferstock. Het uitschakelen van het tilwerk moet een taakverbreding mogelijk maken, bijvoorbeeld voor mensen met fysieke beperking. Ten slotte kan de individuele opleiding, begeleiding en opvolging van de doelgroepmedewerkers verbeterd worden.

De ontwikkelingen zijn ook voor andere kringloopcentra met textielsortering interessant, en ook buiten deze sector, waar nood is aan geautomatiseerd verpakken van textiel.

In het filmpje zijn de textielsortering en geautomatiseerde afvoer te zien:

(Bron: www.technologiehelpteenhandje.be)