Corrosion & Insulation Practice Laboratory
Afgesloten

Praktijklab Corrosie & Isolatie

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Het Praktijklab Corrosie & Isolatie werd opgericht onder de naam 'CorrosieLABS', met als voornaamste doelstelling het begeleiden en faciliteren van de ontwikkeling, het testen en de introductie van innovaties in corrosiemanagement. Daartoe wordt nieuwe fysieke testinfrastructuur uitgewerkt voor corrosiemanagement, die dan gebundeld wordt met reeds bestaande infrastructuur. Daarnaast biedt CorrosieLABS de perfecte omgeving om goed onderbouwde en praktisch gerichte opleidingen te voorzien voor studenten, technici en medewerkers, zodat men in de toekomst de gevaren van corrosie beter kan inschatten en op een correcte manier kan omgaan met corrosie en corrosiepreventie.

Context

De grensregio Vlaanderen-Nederland bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud, zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van de procesindustrie te behouden is het cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren. Het uitrollen van innovaties in corrosiemanagement speelt hierin een cruciale rol.

Doel

CorrosieLABS heeft als doelstelling het ontwikkelen en beschikbaar maken van fysieke testinfrastructuur die toelaat onderzoek en ontwikkeling uit te voeren rond de preventie, detectie en reparatie van corrosie. Mogelijk use-cases omvatten corrosie onder isolatie (CUI), corrosie van stalen infrastructuur, maritieme constructies, process equipment, etc.

Benadering

Bij projectpartner Scalda wordt een praktijkruimte ingericht (zowel binnen en buiten) waar specifieke corrosieve condities en omgevingen kunnen worden nagebootst en waar mogelijk de corrosie versneld. Dit laat toe om realistische testomgevingen te creëren op een grotere schaal. Om flexibel te kunnen inspelen op de noden van de industrie zal infrastructuur voorzien worden, waarmee een breed scala aan ‘randvoorwaarden’ voor corrosie gecreëerd kan worden.

Dit omvat bijvoorbeeld:

  • het voorzien van water met verschillende samenstellingen, geleidbaarheid, temperaturen, etc.
  • het voorzien van lucht met verschillende vochtigheden, temperaturen en eventueel corrosieve elementen (zout, eventueel bepaalde concentraties van gassen)
  • het mogelijk maken van nat/droog cycli, etc.

Binnen deze randvoorwaarden kunnen bedrijfsspecifieke cases en opstellingen uitgewerkt worden (leidingwerk met/zonder isolatie, diverse coatings, simuleren van koelwatercircuits, reiniging van voedselverwerkende machines, etc.).

Daarnaast zal de Hogere Zeevaartschool een drijvend ponton in de haven van Oostende uitwerken, met daarop verschillende testmogelijkheden, zowel in het water als in de 'splash zone'. Zowel statische als dynamische (bewegend in het water) testen zullen mogelijk gemaakt worden.

Om de resultaten van deze zeer praktisch gerichte testen te interpreteren en onderbouwen is een sterke kennis nodig van de corrosiefenomenen die optreden. Sirris zal een mobiele unit uitwerken die gebruikt kan worden om ter plaatse metingen uit te voeren en de mogelijkheden van corrosiemonitoring verder te ontwikkelen en demonstreren. Daarnaast zal het bestaande labo voor corrosietesten verder uitgewerkt worden om ondersteunend onderzoek uit te voeren op een academische basis en de resultaten van de praktijktesten te linken aan algemeen aanvaarde en gecertificeerde testprocedures.

Parallel wordt een basiscurriculum voor corrosie- en isolatietechniciontwikkeld op hoger en middelbaar niveau. Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek het hoofd te bieden.

Doelgroep

Het Praktijklab richt zich op ondersteuning van alle sectoren waarin corrosie een belangrijke impact heeft. Zowel eigenaren van infrastructuur, als leveranciers en installateurs van corrosiemanagement en preventie oplossingen kunnen gebruik maken van het Praktijklab. Daarnaast staat het lab ook open voor onderzoek en opleidingen zowel voor de industrie als kenninsinstellingen.

Projectverantwoordelijke

Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi)

 

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

mrt 2020 - jun 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be