Innovatieplan i4.0: route naar een gedigitaliseerde chemische sector in Vlaanderen (DIGICHEM)

Het concrete doel van voorliggende studie is om een aanzet tot collectief innovatieplan op het gebied van i4.0 te ontwikkelen voor de Vlaamse sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

Programma

Speerpuntcluster-VIS-studie project

Projectduur

01/02/2018 – 31/01/2019

Doelstellingen

Het concrete doel van voorliggende studie is om een aanzet tot collectief innovatieplan op het gebied van i4.0 te ontwikkelen voor de Vlaamse sector van chemie, kunststoffen en life sciences. Dit innovatieplan moet de contouren schetsen voor verdere acties die i4.0-technologie versneld kan integreren in de chemische sector. Dit project brengt structuur in de uitdaging en zal een antwoord bieden op de vraag welke collectieve trajecten hiervoor nodig zijn, welke de prioriteiten zijn, welke de actoren zijn die deze collectieve acties best kunnen uitvoeren en welke de meest geschikte instrumenten zijn (bijv. eerder onderzoek of eerder demonstratie, enz.).

Doelgroep

Het project zich richt op met name bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences, zowel grote als kleine bedrijven (maar met bijzondere aandacht voor KMO’s).

Samenvatting

Industrie 4.0 wil het antwoord zijn op een technologische revolutie die mogelijk gemaakt wordt door de digitalisering van producten, processen en diensten. Men spreekt over de ‘vierde industriële revolutie’ of kortweg ‘industrie 4.0 (i4.0)’. Industrie 4.0 biedt uiteraard interessante mogelijkheden, maar voor veel bedrijven is deze revolutie een uitdaging van formaat. Dit is ook het geval voor vele bedrijven uit de doelgroep, met name bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. Deze doelgroep is m.b.t. de grootte van de ondernemingen heel divers: hoewel de chemische industrie vooral geconcentreerd is in een aantal multinationale giganten, omvat ze ook veel kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Het samenspel van grote, middelgrote en kleine ondernemingen is één van de belangrijkste chemietroeven in Vlaanderen. Vandaar dat het voorliggende project zich richt op zowel grootte als kleine bedrijven uit de doelgroep (maar met bijzondere aandacht voor KMO’s), en tot doelstelling heeft om meer ondernemingen op de weg van i4.0 te zetten.

Resultaat

Door het opstellen van een innovatieplan i4.0 in samenwerking met actoren over de ganse waardeketen, zullen collectieve business-opportuniteiten (= nieuwe waardeketens) − en de mogelijke wegen om die te bereiken − geïdentificeerd en gerealiseerd kunnen worden. Alle opportuniteiten die in Vlaanderen groei toelaten in de chemische sector door in te zetten op i4.0 zullen m. a. w. beter geïdentificeerd kunnen worden, zodat sneller een afschatting kan gemaakt worden van waar de beste return-on-investment ligt en op welke innovatietrajecten dient ingezet te worden.

Het innovatieplan i4.0 vormt dus het toetsings- en referentiekader waarbinnen de haalbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid voor toekomstige innovatietrajecten rond i4.0 kan afgeschat worden, zowel voor de Vlaamse overheid als voor de individuele consortia-leden of onderzoekscentra.

Op lange termijn is de doelstelling zoveel mogelijk bedrijven de digitale mogelijkheden te laten integreren in hun business processen, volgens hun eigen behoeften. Dit project zal bijdragen aan de bewustwording van bedrijven dat een transitie nodig is. Het zal eveneens reeds de mogelijke wegen in kaart brengen en bedrijven een houvast bieden bij het in gang zetten van de transitie in eigen bedrijf. Het project moet de bedrijven eveneens de mogelijkheid bieden om de meest geschikte partners hiervoor te vinden.

Partners

Catalisti CentexbelAgentschap innoveren en ondernemen