Een idee delen in alle veiligheid

Het BBIE heeft onlangs de mogelijkheid toegevoegd om online een NDA af te sluiten, gekoppeld aan i-Depot.

Wanneer u een idee wil delen met potentiële partners, of dat nu onderaannemers, leveranciers, investeerders of anderen zijn, het is steeds raadzaam om een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten (NDA - Non-Disclosure Agreement) waarin  van tevoren is vastgelegd onder welke voorwaarden de openbaarmaking gebeurt.

Het BBIE, het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom, biedt een nieuwe tool aan om een dergelijke overeenkomst te maken. Wanneer u een idee vastlegt in een i-Depot, ontvangt u een officiële datum die geldt als wettelijk bewijs dat uw idee op die datum bestaat. De optie die onlangs is toegevoegd maakt het mogelijk om online een NDA af te sluiten, gekoppeld aan het i-Depot.

Dat document, ondertekend door de beide partijen, bepaalt wat de andere partij mag doen met uw vertrouwelijke informatie, de verplichtingen van eenieder, de uitzonderingen op de regel, eventuele dwangsommen in geval van schending van de overeenkomst, de wijze waarop geschillen beslecht worden enz. Het is een modelovereenkomst die vastlegt onder welke voorwaarden de samenwerking gebeurt en die toelaat vrijer met de partners te onderhandelen.

Indien de partner, die de NDA ondertekend heeft, uw idee openbaar maakt, zal u kunnen bewijzen dat de geheimhoudingsovereenkomst geschonden is. De waarde van dat bewijs zal afhangen van de situatie en samen met andere elementen geëvalueerd worden door de met het dossier belaste rechtbank.

Deze aan i-Depot toegevoegde functionaliteit kost slecht € 15 en is bijzonder nuttig voor start-ups of uitvinders.

Het spreekt voor zich dat, indien u zich niet kan vinden in de standaard clausules, het beter is een overeenkomst op maat te laten opstellen door een jurist die gespecialiseerd is in intellectuele-eigendoms- of verbintenissenrecht.

Bovendien heeft het BBIE beslist om i-Depot gratis te maken gedurende de hele maand juni 2020. Dit niet alleen voor één enkel idee en één enkel i-Depot maar zo veel als nodig is. Deze actie is in het leven geroepen om de ondernemers te steunen in deze buitengewone tijden waarin nieuwe ideeën belangrijker zijn dan ooit tevoren.

Bron

Zie ook onze video :