EcoMechatronica – Het project

In 2011 startten Sirris en FMTC het VIS-traject 'EcoMechatronics op om Vlaamse machinebouwers te ondersteunen bij het (her)ontwerp van hun machines, met oog voor energiezuinigheid, performantie en gebruikscomfort.

De globale aanpak van het traject is gericht op concrete implementaties bij doelgroepbedrijven. Het omvat twee belangrijke componenten: een collectief traject en een bedrijfsindividueel traject.

Het bedrijfsindividueel traject betrekt elk doelgroepbedrijf proactief bij het EcoMechatronics-traject. Het brengt de toekomstvisie, de noden en uitdagingen die hierbij aan de basis liggen in kaart. Noden en uitdagingen die voor meerdere bedrijven belangrijk zijn, worden in het collectief traject opgenomen. Dit inzicht in de bedrijfssituatie laat tevens toe om de opgebouwde kennis en resultaten van het collectief vertaalonderzoek, de technologiewacht of Europese netwerking concreet aan te wenden ter ondersteuning van hun innovatietraject en de realisatie van de beoogde impact. Zo wil EcoMechatronics de doelgroepbedrijven actief in portfolio nemen.

Aanpak en verloop van het traject

Het EcoMechatronics-traject gaat stap voor stap te werk (in 'werkpakketten') en toetst resultaten en bevindingen af met een gebruikersgroep van bedrijven die de doelgroep vertegenwoordigen:

EcoMechatronica - het project

Overzicht op de globale aanpak van het werkplan van EcoMechatronics

Collectief luik (geel): collectieve acties gericht op kennisopbouw, kennisverspreiding en netwerking en het aansturen van deze activiteiten in functie van de collectieve noden
Individuele bedrijfstrajecten (blauw): proactieve werking gericht op het in portfolio nemen van de doelgroep en concrete implementatie van resultaten bij doelgroepbedrijven
Activiteiten buiten het traject (wit)

Interactie met de gebruikersgroep en doelgroep

De interactie met de bedrijven in de stuurgroep gebeurt zowel via de stuurgroepvergaderingen als via individuele bedrijfsbezoeken, om op die manier de noden van de bedrijven in verband met dit traject af te toetsen. Bedrijven van de prioritaire doelgroep worden eveneens in portfolio genomen om de collectieve noden te actualiseren. Collectieve sensibilisering en kennisoverdracht gebeurt via seminaries, workshops, publicaties, bedrijfsbezoeken en deze website.

Ontwikkelen van eco-mechatronic audit en eco-mechatronics kaart

Bedrijven zijn nog vaak onbewust over het potentieel en de mogelijkheden om met mechatronica hun machines energiezuiniger te maken. Een EcoMechatronics-audit zal aan hand van vragenlijsten en meetstrategieën het energieverbruik van machines in kaart te brengen, deze benchmarken ten opzichte van de state of the art (in het buitenland en bij Vlaamse voorlopers) en het potentieel voor optimalisatie identificeren. De audit zal bij de trajectstart ontwikkeld worden, o.a. geïnspireerd op de LCA-methodologie voor de systematische analyse en verbetering van processen (Unit Process Life Cycle Inventory, dept. werktuigkunde KU Leuven). Tijdens het traject zal de audit verder verfijnd worden aan hand van de feedback bij het toepassen bij bedrijven uit de doelgroep en de opgestelde state-of-the-arts.

Vertaalonderzoek

Vertaalonderzoek moet de topkennis (vanuit bijv. FMTC, KU Leuven PMA of de state of the art) voor de bedrijven toegankelijk maken. Drempels voor de toepassing ervan door kmo's worden hierbij weggewerkt. Het vertaalonderzoek verloopt aan hand van generieke cases in samenwerking met bedrijven uit de gebruikersgroep. Een generieke case integreert verschillende aspecten die nodig zijn om de kennis op te bouwen die beantwoordt aan de collectieve uitdagingen van de gehele doelgroep. Het toetsen van de resultaten in een concrete case is een test voor de relevantie en implementeerbaarheid van het resultaat.

Het vertaalonderzoek situeert zich in drie domeinen:

  • Het domein van energiezuinige aandrijflijnen: 
    De bedrijven van de gebruikersgroep gaven energiezuinigheid aan als de belangrijkste pijler. De aandrijflijnen van de meerderheid van de machines bestaan uit elektrische, hydraulische en pneumatische systemen en componenten. De nadruk ligt op methodieken en selectie, ondersteund door metingen en berekeningen.
  • Het domein van keuze aandrijfconcept (elektrisch, hydraulisch of pneumatisch): 
    Het doel is om richtlijnen op te stellen die toelaten om vanuit technologisch-economisch standpunt te bepalen welk aandrijfconcept optimaal is voor een gegeven toepassing. De interesse ligt bij onderzoek om pneumatische en hydraulische aandrijvingen te vervangen door elektromechanische varianten waar mogelijk.
  • Het domein van energiezuinig aansturen met huidige stuurmodules

Technologiewacht en opstellen van state of the art

Gerichte technologiewacht (op basis van de state of the art, zoals beschreven in het toponderzoek) en contacten met onderzoekscentra en commerciële leveranciers zullen dienen als bron voor deze publicaties. De verspreidingskanalen van deze publicaties zullen meestal Techniline en Agoria-Online zijn, naast de projectwiki (voor zeer gerichte technologiewacht). De presentaties zullen plaatsvinden op seminaries van Sirris en FMTC, op seminaries georganiseerd door andere leden van het VIN-netwerk en op beurzen.

De techologiewacht gebeurt voor de drie pijlers van het ecomechatronics-domein en er wordt een thematische state of the art opgesteld die de vertaalonderzoeksdomeinen overzichtelijk samenvat en begrijpbaar maakt voor de gebruikersgroep.

Advies

Dit werkpakket is, samen met het vertaalonderzoek en de cases, de kernactiviteit van dit traject en ondersteunt ook de activiteiten die voorzien zijn in andere werkpakketten. Het doel is om de doelgroepbedrijven te ondersteunen bij de vernieuwing van hun producten zodat deze zich met innovatieve, mechatronische concepten onderscheiden in één of meerdere van de drie eco-pijlers: energiezuinigheid, performantie, en gebruikscomfort. De focus ligt niet op incrementele verbeteringen vanuit de huidige concepten bij de doelgroepbedrijven, maar beoogt een technologiesprong naar volgende generatie(s) producten. Dit omvat: EcoMechatronics-audits en het opstellen van de eco-kaarten, uitwerken en begeleiden van innovatieplannen, voorbereiden van steunaanvragen, adviezen naar de gebruikersgroep.

Europese netwerking

Concreet instappen in Europese kaderprogramma’s (FP7, in de toekomst FP8) en andere EU innovatie initiatieven is voor de meeste Vlaamse kmo's vaak een zeer complexe en onoverkomelijke zaak.

Op basis van de kennis van de noden van de doelgroep en de kennis van de Europese programma’s, calls en opportuniteiten zal er worden gekeken naar de integratie van de noden van de Vlaamse kmo’s in de relevante Europese onderzoeksprogramma’s.

Identificatie
IWT VIS-traject
Duur: 1/1/2011 – 31/12/2014
Projectcoördinator: Sirris
Onderzoekspartner: FMTC

Keywords
EcoMechatronica, energiezuinigheid, performantie, gebruikscomfort, audit, vertaalonderzoek, machinebouwer, ecologie

EcoMechatronica - Stuurgroep

De volgende bedrijven zijn lid van de stuurgroep van het EcoMechatronica project:

BedrijfWebsite

Alliance

Autojet Technologies

Barco

Bekaert

Bluways

Belgian Monitoring Systems

Delta Engineering

E2-Motion

Geysen

Lapauw

LMS International

Merco Machines

Optidrive

Robert Bosch Productie

Spicer of Highway

Vandaele Konstruktie

Van Hoecke Automation

www.ipso.be

www.autojet.com

www.barco.com

www.bekaert.com

www.bluways.com

www.visionbms.com

www.delta-engineering.be

 

www.geysen.be

www.lapauw.be

www.lmsintl.com

www.merco-machines.com

www.optidrive.be

www.bosch.be

www.dana.be

www.vandaele.biz

www.vha.be 

EcoMechatronica - Members only

Leden van de stuurgroep kunnen toegang krijgen tot een beveiligde project-website. Daar vindt u o.a. de data van de stuurgroepvergaderingen, presentaties van de stuurgroepvergaderingen, overzichtsdocumenten van uitgevoerd onderzoek, detailinformatie van de uitgewerkte generieke cases,...

Toegang naar de EcoMechatronica project-website vindt u hier.