De ICT paradox: digitale transformatie van de industrie

Om de ICT paradox aan te pakken brengt deze studie verschillende sectoren samen om te bestuderen hoe door samenwerking de digitaliseringsacties kunnen worden versneld en meer schaalbaar gemaakt.

Programma

Speerpuntcluster-VIS-studie project

Projectduur

01/01/2018 – 31/12/2018

Doelstellingen

De resultaten van de studie omvatten:

  • een analyse van de specifieke sectoriële noden van digitale transformatie (logistiek, voeding en agro, ICT);
  • een blauwdruk van prioritaire digitale transformatie gebieden voor Vlaanderen. Dit zijn een aantal afgebakende domeinen, met actieplan, waarop Vlaanderen kan inzetten om initiatieven in het domen van digitalisering beter te kunnen opschalen en versnellen;
  • een gap analyse die aangeeft wat nodig is vanuit de verschillende industrieën en overheid om de blauwdruk te realiseren en een model voor verdere samenwerking om dit uit te bouwen.

Hiervoor moeten volgende nieuwe inzichten verworven worden:

  • Hoe kan digitale transformatie voor bedrijven meer “actionable” worden gemaakt. Wat is nodig opdat bedrijven sneller digitale transformatie kunnen adopteren? Kan hiervoor een vorm van (generieke) ondersteuning worden voorzien die relevant is voor verschillende digitaliseringsinitiatieven zodat de huidige fragmentatie wordt vermeden? Welke vorm van intersector-werking zou hier kunnen bij helpen?
  • Specifiek voor de ICT Industrie: Hoe kan de ICT-industrie in Vlaanderen meer betrokken worden bij digitaliseringsinitiatieven? Wat zijn vandaag de obstakels en wat is nodig om de kloof kleiner te maken? Is het zinvol een apart initiatief te starten?

Doelgroep

Het project richt zich tot bedrijven binnen de logistiek, voeding en agro, maakindustrie en de ICT industrie. Via contacten met Catalisti wordt de opzet ook afgetoetst met de sectoren chemie en kunststoffen.

Samenvatting

Voor veel bedrijven in zowat alle sectoren is digitale transformatie belangrijk. De meeste bedrijven ondervinden echter veel moeilijkheden om in deze snel evoluerende omgeving een overzicht te verkrijgen en zichzelf duidelijke doelstellingen voorop te stellen zodat hun digitale transformatie in een “tastbaar” en uitvoerbaar model kan worden gegoten. Digitale transformatie staat dan ook hoog op de agenda bij sectororganisaties. Ze ervaren echter dat de adoptie van digitale technologie traag verloopt. Sectororganisaties zijn op zoek naar manieren om de adoptie te versnellen. Tegelijk is in Vlaanderen een sterk uitgebouwde ICT industrie aanwezig, waar veel expertise en een groot potentieel aanwezig is om dit te realiseren. Echter, de ICT industrie wordt niet vaak betrokken bij digitale transformatie initiatieven.

Om deze ICT paradox aan te pakken brengt deze studie verschillende sectoren samen om te bestuderen hoe door samenwerking de digitaliseringsacties kunnen worden versneld en meer schaalbaar gemaakt.

Resultaat

Het doel van de studie is zicht te verkrijgen op een aantal goed omlijnde, sector-overstijgende, prioritaire gebieden om digitale transformatie in Vlaanderen op te schalen. We denken een 3 tot 5-tal van deze gebieden te kunnen identificeren. Het is de ambitie om na de studie een aantal innovatietrajecten te lanceren om, via de uitwerking van adoptieplannen en collectieve en coöperatieve acties, de prioritaire digitale transformatie gebieden te ontsluiten naar de doelgroepen in Vlaanderen en de digitale transformatie te versnellen.

Bij succes zal de impact bij de doelgroepbedrijven van de resulterende innovatieprojecten zich situeren op drie niveau’s: impact op de organisatie van de bedrijven (efficiënter werken, betere procesondersteuning); impact op de offering (meer competitiviteit en betere differentiatie) en op de business modellen (nieuwe revenu streams die mogelijk worden).

Partners

AgoriaFlanders food VIL