CompositeLoop: Exploring end-of-life solutions for large composite structures

In deze studie wordt de valorisatie van grote afgedankte composietstructuren gedetailleerd in kaart gebracht. Twee à drie concrete en op korte termijn toepasbare scenario’s met geoptimaliseerde samenwerking in de waardeketen worden uitgewerkt en afgetoetst.

Programma

Cluster-VIS-studie project

Projectduur

01/05/2018 – 30/04/2019

Doelstellingen

In deze studie wordt de valorisatie van grote afgedankte composietstructuren gedetailleerd in kaart gebracht. Twee à drie concrete en op korte termijn toepasbare scenario’s met geoptimaliseerde samenwerking in de waardeketen worden uitgewerkt en afgetoetst. Concreet omvat de studie de volgende elementen: marktstudie (aanbod van dergelijk afval – evolutie in de tijd en regionaal, huidige verwerkingscapaciteit); technische en economische kernparameters van valorisatieopties; samenwerking in de waardeketen en optimalisatiepotentieel; wetgevend kader en evolutie; milieu-impact; nodige investeringskosten, randvoorwaarden en kritische succesparameters. Tevens wordt de haalbaarheid van een vrijwillig inzamel- en valorisatieschema (op Europees niveau) onderzocht.

In deze studie wordt desktopstudie iteratief afgewisseld met interactie met de doelbedrijven: 3 stakeholder workshops waarin de scenario’s gevalideerd, verdiept en bijgestuurd worden, waar nodig aangevuld met bilaterale meetings. Dit ondersteunt ook de disseminatie naar de geïnteresseerde bedrijven. Daarnaast zorgt een publicatie in combinatie met een eind-event voor een bredere disseminatie van de generieke projectresultaten.

Doelgroep

Het project zich richt op geïnteresseerde bedrijven uit de IBNs Composieten en Offshore Energie, maar ook op upstream toeleveranciers van composietmaterialen, fabrikanten van windturbinewieken, logistieke spelers voor afvalstromen en valorisatiepartners (bijvoorbeeld cementindustrie, afvalverbranding, recyclagebedrijven).

Samenvatting

Composieten dragen bij tot een hoge performantie en een verlaging van de milieu-impact in de gebruiksfase, die typisch 20 à 25 jaar of langer duurt. Er komt de komende jaren een “golf” van afgedankte composieten af (>99% op basis van glasvezels). In Europa alleen groeit dit afval aan van 300 kt in 2017 tot 1000 kt in 2030. Voor grote structuren op basis van continue glasvezel (de focus van deze studie) gaat het over windturbine wieken, scheepsrompen, zwembaden, silo’s. Momenteel is onvoldoende capaciteit voor de valorisatie van dit afval. Een holistische en geoptimaliseerde aanpak in de waardeketen ontbreekt. De perceptie bestaat dat er geen milieuvriendelijke oplossing bestaat. Producenten en gebruikers van grote composietstructuren ( uit de maritieme sectoren en op land) willen schaalbare en haalbare oplossingen ontwikkelen in de komende 2 à 3 jaar en zoeken samenwerking met Vlaamse logistieke dienstverleners, valorisatiepartners voor deze materiaalstromen, en toeleveranciers van oplossingen voor het demonteren, conditioneren en transporteren ervan. Deze partners willen langs hun kant het economisch groeipotentieel van deze valorisatie capteren Het gaat over minstens een 50-tal bedrijven verspreid over deze waardeketens.

Resultaat

De geïnteresseerde bedrijven uit de IBNs Composieten en Offshore Energie (maar ook upstream en downstream ) hebben de ambitie om de haalbare opties van deze studie te realiseren in een natraject. Ze willen de “window of opportunity” en het economisch groeipotentieel (voor Europa ingeschat op 680 M€) zoveel mogelijk capteren. Deze ambities omvatten de volgende elementen:

  • Creatie van een regionale hub (geschatte actieradius 500 km) in Vlaanderen voor de recyclage van windturbine wieken en andere grote composietstructuren
  • Het implementeren van innovatieve oplossingen (O&O) en opstarten van bijhorende dienstverlening (decommissioning, logistiek, toelevering technische oplossingen, afvalvalorisatie)

Alle activiteiten worden uitgevoerd met oog voor het bestaande Europees kader, door vanuit huidig haalbare oplossingen proactief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen voor hoogwaardigere valorisatie, en het exporteren / schalen van innovatieve oplossingen naar de rest van Europa en wereldwijd.

Partners

AgoriaGo4Circle  Innovatief bedrijfsnetwerk Composieten
 Innovatief bedrijfsnetwerk Offshore Energy