Cleanscrap – een weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferrogebaseerd schroot

Metaal en in het bijzonder ferro-metalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Maar er is ruimte voor een volgende stap. Ferro-metalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijk selectief recycleren en hergebruik.

Programma

Speerpuntcluster-VIS-project

Projectduur

01/04/2018 – 31/03/2020

Doelstellingen

Om bedrijven aan te sporen hun ferro-schroot te sorteren op basis van legeringselementen wil het proejct volgende doelstellingen behalen:

Het bewustmaken van de waarde van legeringselementen en impact van coatings op recyclage bij diverse doelgroepen, inclusief sensibiliseren omtrent snelle analysetechnieken om schrootsortering te verbeteren. Dit bij 2500 bedrijven.

  • samen met 125 bedrijven hun materiaalstromen kwalitatief in kaart brengen;
  • samen met 30 bedrijven hun materiaalstromen quantitatief analyseren en/of traceren ifv hun productieproces;
  • in 4 bedrijven de toolbox voor sortering uittesten op de werkvloer (in iedere doelgroep 1);
  • twee bedrijven overtuigen om de nieuwe voorbehandelingstechnologie uit te testen voor het verbeteren van de schrootkwaliteit;
  • twee bedrijven laten gebruik maken van het value in use principe op het einde van het project.

Doelgroep

De doelgroep bestaat voornamelijk uit Vlaamse bedrijven actief in metaalinzameling, metaalverwerking of metaal(her)gebruik, met andere woorden: metaalverwerkende bedrijven & ateliers, schroothandelaars, schrootverwerkers, metaalproducenten en gieterijen.

Samenvatting

Metaal en in het bijzonder ferro-metalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Maar er is ruimte voor een volgende stap. Ferro-metalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijk selectief recycleren en hergebruik.

Verschroters wenden als eerste stap vaak compactering of versnippering toe, waardoor ferro-metalen met waardevolle legeringselementen gemengd worden met niet-gelegeerd staal. Anderzijds is er veel geverfd en gecoat staal dat in de recyclage terugkomt en slechts in beperkte mate kan mee ingesmolten worden omwille van risico’s op VOS emissie en uitstoot van volatiele elementen zoals Zn. Het zou ecologisch en economisch interessanter zijn om deze specifieke stromen te scheiden en te linken aan individuele gebruikers. De interesse van een staalproducent als ArcelorMittal in dit project wijst erop dat men bereid is meer te betalen voor tailormade schroot in functie van het eigen bedrijfsproces.

Nieuwe technologische ontwikkelingen in het gebied van sortering, nauwkeuriger analysetechnieken en de maatschappelijke drijvende kracht voor het volledig sluiten van alle materiaalkringlopen, bieden het juiste platform om die extra stap vandaag te zetten. Nieuwe manieren om metaalschroot te verwerken zijn dus meer dan ooit aan de orde. Dit toegepast onderzoek zal zich zowel richten op het optimaliseren van de processen voor schroot-sortering en purificatie als het in kaart brengen van de exacte materiaalflows tussen de diverse producenten, inzamelaars en verwerkers.

Resultaat

Het project past binnen het SIM onderzoeksthema ‘Materials from solid and liquid industrial process Residues’ en speelt in op de ruimte die er is voor het gebruik van wetenschappelijke competenties en valorisatie van ferro-metalen door de ontwikkeling van business modellen die dit versterken. De doelgroep zijn zowel bedrijven actief in metaalinzameling, -verwerking als -(her)gebruik. Door samen met hen dit thema aan te pakken, wordt verwacht dat het efficiënte gebruik van materialen waaraan onze sterk ontwikkelde materiaalverwerkende industrie nood heeft, nog zal verbeteren. Verwacht wordt dat de gebruiksefficiëntie nog incrementeel kan toenemen waarbij de bewerkers en handelaars gezamenlijk ongeveer 30% meerwaarde kunnen recupereren, terwijl producenten dankzij het value-in-use principe tot 25% kostenreductie kunnen realiseren. Schrootverwerkers kunnen ongetwijfeld dankzij hun schroot op maat principe betere prijsafspraken en marges justifiëren op basis van hun expertise. Door de eerder ontwikkelde materialenscans te linken aan processen met een hogere TRL zijn korte termijn valorisatie-acties mogelijk en zal een praktijkgerichte aanpak toelaten richtlijnen te definiëren waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen.

Partners

ClustaCRM Group  Strategic initiative materials (SIM)
Agentschap innoveren en ondernemen