Van lineaire naar circulaire economie door kunststofrecyclage

Een manier om de bestaande kunststofafvalberg te verkleinen, is het gebruikte materiaal recycleren tot grondstof voor nieuwe producten of bestaande producten meermaals hergebruiken. Beide methoden zijn volop in ontwikkeling, onder meer dankzij nieuwe technologieën en businessmodellen, maar hebben nog verschillende hindernissen te overkomen. Hierop gaan we dieper in in dit tweede deel van een reeks over het verwerken en voorkomen van kunststofafval.

Om de afvalberg aan kunststoffen kleiner te maken, bestaan ondertussen heel wat initiatieven. Zo is The Ocean Cleanup een van de vele projecten om de oceanen kunststofvrij(er) te maken. Ook aan land is de hoeveelheid kunststofafval groot: jaarlijks wordt zo'n 19 megaton verbrand of gestort. Naast vervuiling betekent dit een enorm verlies aan materiaal en energie. Ook hier dringen maatregels zich dus op.

Het gebruik van kunststoffen volledig bannen is niet gewenst, omwille van hun unieke eigenschappen. Wanneer we ook het verbruik van fossiele bronnen (aardolie) en de reductie van emissies in acht nemen, is duidelijk dat we alleszins af moeten van een eenmalig gebruik. Kunststoffen kunnen echter alleen in de kringloop worden gehouden als ze selectief zijn ingezameld. Momenteel verdwijnen nog te veel kunststoffen uit de kring via restafval en grofvuil (particulieren) of gemengd afval (bedrijven). Een holistische aanpak van de materiaalstromen in het kader van een circulaire economie kan hier een oplossing bieden.

Aanpakken bij de bron is een realistische, duurzame methode. Niet alleen de hoeveelheid moet verminderen en overgebruik tegengegaan, er is ook nood aan een overschakeling naar hergebruik, recyclage en het gebruik van bio-degradeerbare en composteerbare kunststoffen. In dit tweede artikel van vier focussen we ons op recyclage en hergebruik.

Lees meer op Techniline.