Opening van een nieuwe normenantenne Industrie 4.0 bij Sirris!

Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op de gepubliceerde normen?

Met de steun van de FOD Economie en het Bureau voor Normalisatie (NBN), heeft Sirris, zoals andere centra, een aantal normenantennes opgezet. Het gaat om diensten die werden ingericht om de Belgische ondernemingen, en in hoofdzaak de kmo's, te informeren over de bestaande en toekomstige normen rond diverse thema's. Er bestaan al meerdere normenantennes bij Sirris, maar op 1 september 2016 werd een nieuwe normenantenne in het leven geroepen voor alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 is een visie die de industriële toekomst beschrijft in een tijdperk waarin alle producten, machines, productievestigingen, enz. data uitwisselen, interageren en elkaar herkennen. Producten, productieprocessen en fabrieken vormen dan samen een gigantisch 'cyberfysiek productiesysteem’ (CPPS) dat in grote mate zichzelf regelt door interacties tussen machine en object en waarvan winst wordt verwacht in termen van flexibiliteit en behendigheid, tijd, kwaliteit en kosten. Van zodra de systemen met elkaar in verbinding staan, communiceren ze onderling en kunnen ze zichzelf regelen zonder centrale sturing. De fabriek kan afhankelijk van de behoeften worden geconfigureerd met modules die dankzij 'plug-and-work'-functies worden toegevoegd of verwijderd.

Wat staat er op het spel

De ontwikkelingen rond Industrie 4.0 moeten vier belangrijke uitdagingen beheersen:

  • de interoperabiliteit of het vermogen om een geheel van elementen (producten, machines, processen, fabrieken, virtuele modellen,…) die los van elkaar evolueren, te synchroniseren;
  • het beheer van de complexiteit van de gegevens, naast de organisatie en de exploitatie van alle door de sensoren gegenereerde informatie;
  • de configuratie van de interface, om naar de gebruiker enkel die informatie te sturen die voor hem relevant is in de uitvoering van zijn taken;
  • de veiligheid van de data, om indringing in de productiesystemen te voorkomen. 

Industrie 4.0 kan slechts slagen als de intelligente objecten van diverse fabrikanten van bij hun ontwerp in staat zijn onderling samen te werken op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier, volgens standaarden die op consensus en niet op propriëtaire normen berusten.

Op het vlak van de normalisatie is er echter nog werk aan de winkel. Hoe ver staat de normalisatie momenteel? Kunnen de ondernemingen zich al baseren op de gepubliceerde normen?

Om de ondernemingen te helpen hierin wegwijs te raken, volgt de normenantenne Industrie 4.0 de werkzaamheden inzake consolidatie en vastlegging van een geharmoniseerd referentiearchitectuurmodel en de ontwikkeling van standaarden en normen die nodig zijn voor de implementatie ervan (IEC TC 65, ISO/TC 184, ISO/TC 299,…). De standaarden hebben betrekking op de objecten zelf, de communicatiestandaarden en de semantische interoperabiliteit (uniforme betekenis van de data), maar ook op de gebruiksveiligheid van cobots en de cyberveiligheidsaspecten.

De normenantenne 4.0 heeft als taak de constructeurs van machines en van geautomatiseerde productiecellen, de systeemintegrators en de eindgebruikers te helpen standaarden die reeds erkend zijn of waarvan de vastlegging in ontwikkeling is, in aanmerking te nemen bij de uitstippeling van een expliciete strategie voor ontwikkeling van interne of externe digitale diensten voor de onderneming. Het gaat erom de verschuiving tot stand te brengen van een ‘Hierarchical Automation Architecture’ naar een ‘Service Oriented Control Architecture’, via acties als de organisatie van informatieve seminaries, publicaties en individueel advies.

Wat wordt beoogd is enerzijds de ondernemingen bewust te maken van de concepten van Industrie 4.0 in het algemeen, van de in acht te nemen standaarden en normen en de evolutie ervan en, anderzijds, een antwoord te bieden op de vragen inzake de ontwikkeling en de implementatie van cyberfysieke productiesystemen, en aan te geven welke standaarden en normen moeten worden toegepast. 

We helpen je graag verder!