Intellectuele Eigendom Cheques in Wallonië

Het Waals Gewest introduceert in 2016 een nieuw hulpmiddel ter ondersteuning van bedrijven onder de vorm van Intellectuele Eigendom Cheques die tot 75 procent gesubsidieerd zijn, om prestaties te vergoeden die gelinkt zijn aan het gebruik van een octrooi als bron van informatie door een dienstverlener zoals Sirris. 

Deze cheques voor Intellectuele Eigendom zijn een nieuwe vorm van ondersteuning in de vorm van subsidies of toelagen die het Waals Gewest toekent aan de ondernemingen via het Agentschap voor Onderneming en Innovatie (AEI).

De kmo die ervan geniet kan deze gebruiken om prestaties te vergoeden gelinkt aan het gebruik van een octrooi als bron van informatie door een dienstverlener zoals Sirris, in hoedanigheid van Patlib centrum, erkend door het Europees Octrooibureau.

Elke IE Cheque heeft een waarde van 500 euro en is voor 75 procent gefinancierd. Het totaal van de IE cheques waarop een onderneming aanspraak kan maken is 40 per jaar (totaal 20.000 euro).

De dienstverleners waarvan de prestaties betaald kunnen worden met Cheques voor Intellectuele Eigendom zijn het OPRI, de Patlib centra en de ge(vol)machtigde kabinetten inzake octrooien.

De prestaties die in aanmerking komen voor betaling met Cheques voor Intellectuele Eigendom zijn prestaties die vervat liggen binnen de hiernavolgende categorieën:

 • Innovatieonderzoek met als einddoel een octrooi aan te vragen: Gevoerd vooraleer de octrooiaanvraag neer te leggen, moet dit onderzoek de aanvrager in de gelegenheid stellen na te gaan of de uitvinding in een octrooi om te zetten is en of de uitvinding wereldkundig gemaakt is vóór een bepaalde kritieke datum. Het bestaat erin de status van de techniek vast te stellen.
   
 • Onderzoek naar de eindtermijn van de vrije exploitatie: Dit onderzoek, dat zo ruim mogelijk dient gevoerd, heeft tot doel na te gaan of een product of een procedé vrij is voor exploitatie op de markt. Het onderzoek dient uitgevoerd te zijn op het ogenblik dat de technische karakterisering van het product, van het procedé, van de compositie, … ten einde loopt en dus idealiter net voor het op de markt komt.
   
 • Onderzoek naar oppositie: Het betreft een onderzoek met als doel documenten te identificeren die een uitvinding voorafgaan, die beschermd is door een afgeleverd octrooi. Het onderzoek tracht dus de claims nietig te verklaren met betrekking tot de status van die techniek.
   
 • State of the art: Volledig onderzoek van alle octrooien en gerelateerde documenten (buiten de octrooien). Dit spitst zich niet toe op een enkele uitvinding, maar verzamelt alle mogelijke referenties die betrekking hebben op een bepaald technisch domein.
   
 • Cartografie van het octrooi: Diepteanalyse van de octrooireferenties en andere met het oog op het nemen van strategische beslissingen op zakelijk gebied.
    
 • Opstarten van een technologiewacht: Dit is de stap waarbij men een technologiewacht instelt inzake octrooien en aangepast aan de business van de vragende kmo zonder hiervan echter de opvolging (geen herhaling) te verzekeren.

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.