Impact van Europese regelgeving op interne markt

Hoewel de wetgeving binnen de Europese landen nog altijd grotendeels nationaal geregeld wordt, geldt dit niet voor de regelgeving rond producten, waarmee de technologische industrie te maken krijgt. De voorwaarden om producten binnen deze sectoren op de markt te brengen en het vrije verkeer ervan moeten dus op Europees niveau worden gevolgd.

De impact van Europese beslissingen op bedrijven is enorm en blijft bovendien groeien. Meer dan 75 procent van de wettelijke eisen waaraan producten moeten voldoen vindt zijn oorsprong op Europees niveau.

Totstandkoming wetten

In de EU-verdragen is aangegeven hoe de wetgeving tot stand komt en hoe het besluitvormingsproces verloopt. Het merendeel van de EU-wetgeving wordt aangenomen door middel van de zogenaamde gewone wetgevingsprocedure. In deze procedure wordt nieuwe wetgeving door de Europese Commissie voorgesteld en door het Parlement en de Raad vastgesteld. Het Europees Parlement en de Raad buigen zich over de voorstellen van de Commissie en kunnen met wijzigingsvoorstellen komen. Als de Raad en het Parlement het niet eens worden over deze amendementen, volgt er een nieuwe behandeling.

In deze zogenaamde tweede lezing kunnen het Parlement en de Raad opnieuw met amendementen komen. Als beide instellingen het hierover eens worden, wordt het voorstel goedgekeurd. Indien de instellingen geen compromis vinden, dan probeert een bemiddelingscomité nog een oplossing te vinden die in een derde en laatste lezing al of niet goedgekeurd wordt.

De belangrijkste types wetsbesluiten zijn de verordening en de richtlijn. Een verordening is een wet die in alle lidstaten rechtstreeks van toepassing en bindend is. Een verordening hoeft niet door de lidstaten in nationaal recht te worden omgezet. Een richtlijn verplicht de lidstaten ertoe om een specifiek doel te bereiken. Richtlijnen moeten in nationaal recht worden omgezet om effect te hebben.

Europese, interne markt

De ‘interne markt’ of ‘eengemaakte Europese markt’ die in 1992 tot stand kwam, is vandaag toegankelijk voor meer dan 500 miljoen mensen in 28 lidstaten. Deze ontwikkeling werd maar mogelijk doordat een einde werd gemaakt aan handelsbelemmeringen en douanecontroles tussen landen. Ook de harmonisering of de wederzijdse erkenning van de nationale regels die grensoverschrijdende handel bemoeilijkten speelt een grote rol.

De interne markt is niet perfect. Denk maar aan nieuwe nationale belemmeringen, interpretatie- of harmoniseringsproblemen, gebrekkige controle van de producten die op de markt worden gebracht enz. Maar de interne markt is ook de thuismarkt. Het is dan ook van essentieel belang om te weten hoe die Europese markt wordt geregeld.

Voor ondernemingen, die vaak opgeslokt worden door hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten, kan de Europese regelgeving als een ver-van-mijn-bedgebeuren overkomen. Zo zijn er intern vaak onvoldoende middelen om de soms complexe procedures te volgen, bestrijken de beslissingsprocessen gemakkelijk verschillende jaren, is het moeilijk om de toekomstige impact op de business te beoordelen, ... Organisaties zoals Agoria bieden hierbij ondersteuning door een snelle verspreiding van informatie over regelgevingsontwerpen en bij de bepaling van een standpunt, de verspreiding en behartiging ervan bij de Commissie of het Europees Parlement.

Bron: Agoria Online

Meer info: Laurent Hellebaut, Lead Expert EU Team, Agoria