Hoe ver kijken de ondernemers vooruit in Vlaanderen?

Eind vorig jaar bracht ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen, een krantenbijlage uit rond de meest en minst relevante trends en omgevingsfactoren in de bedrijfswereld. We lichten het meest relevante er voor u uit.

Het uitgangspunt van deze bijlage was een enquête van ETION die zich toespitste op waarvan bedrijfsleiders wakker liggen en hoe ze anticiperen op de snel veranderende toekomst. 

Waar liggen ondernemers wakker van?

(Bron: ETION)

Uit de bevraging, die in de loop van maart 2016 werd afgenomen bij 274 bedrijfsleiders en beslissingsnemers uit organisaties in Vlaanderen en Brussel, kwamen onder meer de meest en minst relevante trends en omgevingsfactoren in de bedrijfswereld naar voren. Een eerste vaststelling is dat er zich duidelijk twee toptrends aftekenen. Een kleine helft van de respondenten (41 procent) stipt 'wijzigende regelgeving' aan als een toekomstbepalende factor voor hun organisatie. 

Een tweede vaststelling is de sterke invloed van de overheid op de bedrijfswereld. In de drie meest aangevinkte omgevingsfactoren - 'Wijzigende regelgeving', 'Mobiliteit' (37 procent) en 'Geopolitieke verandering' (27 procent) - spelen overheden een cruciale rol. Overheden zijn voor veel bedrijven een heel bepalende stakeholder. Een derde observatie ten slotte is de sterke aanwezigheid van technologische trends in de top 10 van meest relevante trends. 

Uit de studie blijkt dat bedrijven regelmatig aandacht besteden aan hun toekomst op lange termijn. Bijna driekwart van de ondernemingen doet dat minstens één keer per jaar, waarvan 34 procent zelfs meermaals per jaar.

(Bron: ETION) 

Tevredenheid & knelpunten 

De tevredenheid van de toekomstverkenning toont dat de balans positief is, maar dat verbetering zeker mogelijk is. Vier op tien bedrijven staat er echter neutraal tegenover, wat erop kan wijzen dat de uitkomst (te) beperkt is. Een minderheid is (heel) ontevreden of uitermate tevreden.

Ook de knelpunten voor een succesvolle toekomstverkenning zelf werden bevraagd.

(Bron: ETION) 

Het meest vermelde knelpunt (46 procent) is 'Druk op de kortetermijnresultaten'. Het lijkt dus moeilijk voor bedrijven om ook een helikopterzicht te benutten. Vanuit deze bovenstaande lijst zien we enkele specifieke topics waarop Sirris-projecten zich focussen, die voor deze bedrijven een verschil kunnen maken.

Sirris ondersteunt bedrijven immers net op een aantal zeer belangrijke knelpunten. We belichten er een paar in het domein van duurzaam materialenbeheer:

  • Onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen (43 procent, zie bovenstaande figuur): zo richt het project Eco-compliance zich specifiek op deze ontwikkelingen en speelt in op de belangrijkste nood (41 procent, zie eerste figuur), met onder meer thema’s als fijnstofemissie bij verbrandingsprocessen, ontwikkelingen voor afvalverwerking  (bijv. composietrecyclage, harde plastics, Ecodesign richtlijn,  …
  • Moeilijkheid om toekomstverkenningen te vertalen naar acties (29 procent, zie bovenstaande figuur): Sirris biedt ondersteuning bij het vertalen van de steeds stengere afvalregelgeving naar het optimaal valoriseren van de nevenstromen, het opzetten van partnerschappen, het integreren van milieuimpactreductiedoelstellingen in productontwikkeling met het oog op het verkrijgen van producten met grotere toegevoegde waarde, een lerend netwerk rond het in de praktijk brengen van de circulaire economie voor uw bedrijf, …
  • Meerwaarde is moeilijk meetbaar (23 procent, zie bovenstaande figuur): via een concreet stappenplan bieden we ondersteuning bij het opstellen van business cases voor proactief beleid van bijv. afvalvalorisatie, eco-design,…
  • Gebrek aan eigen expertise in begeleiding (20 procent, zie bovenstaande figuur): We brengen u in contact met experten, organiseren zowel collectieve workshops als individuele kennisoverdracht en begeleiden bedrijven die aan de slag willen gaan.

Onze aanpak

De aanpak om kleine structurele stappen te identificeren in de richting van de gewenste toekomst, is een gepaste methode om de verandering flexibel te houden, zonder het oog op de toekomst te verliezen. Bovendien bewaken en versterken we de betrokkenheid van de werknemers en andere stakeholders. De aanpak laat de bedrijven toe stapsgewijs te exploreren welke meerwaarde kan gerealiseerd worden. 

Zin in meer informatie of heeft u een concrete vraag naar mogelijke ondersteuning? Raadpleeg onze website of neem rechtstreeks contact op met ons!