Een stand van zaken in hardchroom en zijn alternatieven

De Vereniging voor Oppervlaktebehandeling van Metalen (VOM) en de vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION) hielden onlangs een studiedag rond alternatieven voor elektrolytische chroomdeklagen. Binnenkort wordt het gebruik van 6-waardig chroom sterk aan banden gelegd, waardoor men volop zoekt naar geschikte alternatieven voor het hardchromeren, een proces dat meer dan 150 jaar lang met succes werd toegepast in verschillende takken van de industrie.

REACH - Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals - is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De regelgeving hierover dateert van 18 december 2006, en is sinds 1 juni 2007 van kracht. Op de autorisatielijst van annex 14 van REACH staan o.a. chroomtrioxide (CrO3) en ervan afgeleide chroomzuren vermeld. Dit zijn chroomverbindingen die alle het Cr6+-ion bevatten, dat carcinogene en mutagene eigenschappen heeft (d.i. het is kankerverwekkend en kan erfelijke veranderingen in het DNA veroorzaken). De baden gebruikt voor hardchromeren bevatten dergelijke chroomzuren en daarom mag het hardchroomproces in Europa binnenkort niet meer toegepast worden. De hardchroomlaag zelf vormt geen probleem.

De  'sunset date', de uiterste datum tot wanneer Cr6+-verbindingen gebruikt mogen worden, is 21 september 2017. Wel kunnen bedrijven die deze stof gebruiken tot 21 maart 2016 (‘latest application date’ of LAD) een aanvraag voor autorisatie indienen bij de EC als men het gebruik van Cr6+-verbindingen wil verderzetten of als men ze op de markt wil brengen voor een specifieke toepassing. Indien de autorisatie aangevraagd is vóór de LAD mag het gebruik verdergezet worden totdat de EC een beslissing heeft genomen. De uitspraak van deze beslissing kan echter maanden tot jaren duren.

Lees meer op Techniline.

Tags: