De autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens is opgericht

Het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018 publiceert de wettekst die de Autoriteit voor Bescherming van Persoonsgegevens in het leven roept. Een belangrijke stap in het kader van de GDPR-toepassing.  

De GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Europese referentietekst (2016/679) ter bescherming van persoonsgegevens, zal vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van kracht zijn in alle 28 lidstaten.
De bepalingen ervan kunnen grote invloed hebben op het bedrijfsleven. 

Met deze inwerkingtreding ondergaat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die deze kwesties tot nu toe heeft behandeld, ingrijpende veranderingen. Het comité is nu vervangen door de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die een echte controle- en sanctieautoriteit wordt met nieuwe bevoegdheden en procedures.
De tekst van de wetgeving is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018.  

GBA zal ook een rol spelen bij het informeren van het publiek over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zal ook ondernemingen informeren en adviseren aangaande hun verplichtingen en omtrent het beheer en de verwerking van persoonsgegevens. 

Bron 

Tags: