België bereidt zich voor op het eenheidsoctrooi

De Belgische wetgeving zal worden aangepast om de invoering toe te laten van een geharmoniseerd juridisch kader voor het Europees octrooi met eenheidswerking (UPC).

Op 6 november 2017 stelde de Belgische regering aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een “wetsontwerp houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht". 

Het doel is om in de Belgische wetgeving inzake uitvindingsoctrooien bepaalde wijzigingen aan te brengen met het oog op de invoering van een geharmoniseerd juridisch kader naar aanleiding van de inwerkingtreding van het eengemaakt octrooigerecht en de terbeschikkingstelling van het eenheidsoctrooi (UPC - Unified Patent Court). 

In het bijzonder gaat het om het in lijn brengen van de beperkingen en uitzonderingen op dit recht. Indien niets aan de huidige situatie zou worden gedaan, dan zou de draagwijdte van de rechten verbonden aan een octrooi dat van kracht is in België, verschillen naargelang het om een Belgisch octrooi, een Europees octrooi, een klassiek Europees octrooi of een Europees octrooi met eenheidswerking gaat. Dit zou een bron zijn van verwarring en complexiteit, en dus onnodige kosten meebrengen voor ondernemingen. 

De uitzonderingen waarvan sprake, betreffen het gebruik van biologisch materiaal, het uitvoeren van studies en proeven voor geneesmiddelen, de rechtsbescherming van computerprogramma’s, met name de bepalingen inzake decompilatie en interoperabiliteit. 

Er wordt ook een wijziging aangebracht om de houder van een Europees octrooi, wiens verzoek tot het registreren van eenheidswerking wordt verworpen, de mogelijkheid te bieden een bescherming van zijn uitvinding te genieten via een Europees octrooi zonder eenheidswerking. 

Het wetsontwerp werd bestudeerd en op 29 november 2017 door de commissie voor Economische Zaken van de Kamer goedgekeurd.

Bron


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.