AutoLas : Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd/gerobotiseerd lassen

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Programma

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers

Projectduur

01/05/2017 – 30/04/2019

Doelstellingen

De succesvolle inzet van robots voor het lassen van grote reeksen is reeds sinds decennia een feit, voornamelijk in de automobielindustrie. Echter, veranderende klantverwachtingen (korte doorlooptijden, hogere kwaliteit, kleiner reeksen en constante kostendruk) zorgen ervoor dat Vlaamse KMO’s (met een typische loonhandicap) uit de maakindustrie hun productieapparaat dienen te transformeren naar een flexibel en responsief systeem. Zo ook voor de bedrijven die lasoperaties uitvoeren. Het automatiseren van lasoperaties voor kleine reeksen is niet vanzelfsprekend. Echter, er zijn verschillende technologische evoluties binnen het lassen (o.m. gedigitaliseerde werkvoorbereiding, performante lasrobots, ondersteunende technologie) die toelaten om ook voor het lassen van kleinere reeksen een zinvolle automatisatie door te voeren. Voorlopers in de industrie benutten deze nieuwe technologieën. Daarmee kunnen ze niet alleen het tekort aan vakbekwame lassers opvangen maar ook de kwaliteit verbeteren, “just in time delivery” bewerkstelligen en de kostprijs verlagen. Dit versterkt hun concurrentiepositie en laat toe om werkgelegenheid in eigen land te behouden. De inzet van intelligente lasrobots/lasvoorbereidingssystemen biedt dus meer kansen dan bedreigingen. Door de snelle evolutie liggen vele toepassingen nu ook binnen het bereik van innovatievolgers. Het innovatiedoel van dit project bestaat erin om innovatievolgers te sensibiliseren omtrent de mogelijkheden van recente technologieën en hen te ondersteunen bij de eerste implementatiestappen.

Er is een zekere activatiestimulans nodig, een proactieve “no-nonsense” aanpak om interesse op te wekken. Vermits een groot aantal ondernemingen bereikt moet worden, gebeurt dit bij voorkeur met laagdrempelige acties: technologiewacht, publicaties, presentaties op events en beurzen. Dergelijke op maat gesneden infostroom moet bij 600 bedrijven een klimaat van curiositeit creëren. Een tweede doelstelling is om 300 bedrijven actief bij het project te betrekken en dieper inzicht te verschaffen en aan de slag te krijgen door bedrijfsbezoeken bij voorlopers en deelname aan thematische workshops. De workshops bevatten naast een theoretisch luik ook een praktische hands-on sessie waarbij deelnemers uit eerste hand de mogelijkheden en beperkingen van een technologie kunnen ervaren. Door (beperkt) individueel advies, zullen de bedrijven geholpen worden bij de eerste stappen van hun implementatietraject (drempel voor implementatie verlagen). Deze actie moeten resulteren in het begeleiden van minstens 50 bedrijven.

Doelgroep

De ruime doelgroep van het project bestaat uit een 700-tal bedrijven uit diverse subsectoren van de metaalsector (metaalvervaardiging in constructie, tankbouw, transport, machines). De productieactiviteiten van deze bedrijven kunnen verschillende productietechnologieën bevatten, met een aanzienlijk aandeel aan lasoperaties (> 15%). Deze bedrijven worden geconfronteerd met steeds kleiner wordende lasseries. De innovatievolgers die we binnen dit project willen sensibiliseren hebben meestal een gezonde argwaan om nieuwe technologieën te gebruiken, zelfs al hebben deze hun meerwaarde en maturiteit bewezen.

Deze groep kan opgesplitst worden in twee subgroepen:

  • Bedrijven die kunnen en willen investeren maar onvoldoende zicht hebben op mogelijkheden en de beperkingen van de nieuwe technologie, 
  • Bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in lasautomatisatie (en -robots) voor kleinere reeksen, maar die slechts een fractie van het potentieel benutten.

Samenvatting

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren. Door dit project zullen ook de innovatievolgers met lasactiviteiten in de Vlaamse maakindustrie in staat gesteld worden om zinvolle beslissingen te nemen inzake lasautomatisatie en daarmee in kunnen spelen op de veranderende klanteneisen.

Resultaat

Het automatiseren van het lasproces resulteert in een reductie van de werkvoorbereidingstijd, cyclustijd en een stijging in de kwaliteit. Voor de doelgroep wordt verwacht dat hun totale omzet (23 miljard EUR) jaarlijks verhoogd wordt met 23 miljoen EUR (uitgaande van 1% van de bedrijven die een cyclustijdreductie van 10% realiseert). Op een 10-jarige valorisatieperiode resulteert dit in 230 miljoen EUR. De verschillende effecten van het automatiseren van het lasproces zullen merkbaar zijn vanaf het tweede werkingsjaar en dragen ertoe dat Vlaamse KMO’s: 1) in staat zullen zijn om zinvol en kostefficiënt de shift te maken naar het lassen van kleinere reeksen klantspecifieke producten, 2) de doorlooptijd voor het lassen drastisch kunnen reduceren waardoor ze ook dringende orders aan kunnen nemen, of zeer snel reageren op klantwijzigingen, 3) hogere kwaliteit van gelaste producten kunnen garanderen, 4) het tekort aan geschoold personeel kunnen opvangen. De combinatie van deze effecten moet gen toelaten om lasactiviteiten hier te behouden en nieuwe markten aan te boren.

Thema’s

Automatisatie, Robotica, Controlesystemen, Lasertechnologie, Materiaalbewerking (draaien, boren, gieten, malen, vlakken/frezen, snijden), Solderen en lassen

Partners

AgoriaBelgisch Instituut voor Lastechniek (BIL)  Agentschap innoveren en ondernemen