Overslaan en naar de inhoud gaan

Corrosion management

Duurzame oplossingen voor corrosiemanagement

Corrosie is een vaak onderschat probleem in elke sector waarin water in contact komt met metaal, zoals in de maritieme wereld, offshore constructies, havenindustrie, waterzuiveringsstations, staalconstructies,... Onder agressieve omstandigheden krijgen metalen het flink te verduren en kan corrosie optreden. De kosten gelinkt aan corrosie hebben een enorme impact op de economie. In een rapport van DNV-GL wordt de algemene kosten die kunnen worden toegewezen aan corrosie geschat op 3,8 procent van het Europese BBP, of ruwweg 500 miljard euro. Omdat tot een derde van corrosie-gerelateerde kosten zou kunnen vermeden worden, speelt het uitrollen van innovaties in corrosiemanagement een cruciale rol. Sirris adviseert hierbij bedrijven zowel rond preventie als monitoring van corrosie. Enkel door te beschikken over de juiste informatie kunnen goede beslissingen genomen worden, zowel op een technisch als managementniveau. Een aangepast ontwerp, juiste selectie van materialen en coatings, en een door data gevoed risico-gebaseerd inspectiesysteem kunnen bedrijven heel wat geld besparen.

 

Sirris is betrokken in verschillende initiatieven en onderzoeksprojecten rond deze topics. 

Levensduurbeoordeling van Belgische windturbineparken

België breidt zijn aantal windturbineparken in de Noordzee stelselmatig verder uit. In 2009 produceerden de eerste zes windturbines van het offshore windmolenpark C-Power voor het eerst groene stroom, tegen eind 2020 zal wind op zee 2.300.000 gezinnen van energie bevoorraden. Een geavanceerdere procedure is noodzakelijk om de structurele integriteit van deze mastodonten te garanderen en de energietoevoer te verzekeren. De stalen structuren zijn onderhevig aan vermoeiing en corrosie, wat een grote impact heeft op hun levensduur. Omwille van de beperkte toegankelijkheid en hoge inspectie- en herstelkosten is er nood aan accurate sensor- en  beoordelingsinstrumenten die eigenaars en operatoren van windturbineparken kunnen helpen hun parken te optimaliseren, waardoor de 'Levelised Cost of Energy' (LCoE) zakt tot onder 60 euro/MWh. 

 

Het project MAXWind - ' MAintenance, Inspection and EXploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Corrosion-Fatigue' wil een betere inschatting van de restlevensduur van offshore windturbines bereiken en geoptimaliseerde inspectieplannen voor een groep gelijkaardige structuren aanreiken. Door een combinatie van real-life meetdata en geavanceerde simulatiemodellen die de effecten van corrosie en vermoeiing in kaart brengen kunnen operatoren de structurele betrouwbaarheid op regelmatige basis updaten. De focus van MAXWind zal op monopile-funderingen liggen, aangezien deze de meest gebruikte types zijn in Belgische wateren.

 

Omwille van het agressieve milieu, de hoge kosten, het grote aantal assets en de moeilijke toegankelijkheid zijn offshore windmolenparken pioniers in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe corrosiemanagementmethodologieën. Tegelijk tekent er zich nu een groot potentieel af om deze ontwikkelingen toe te passen voor onshore structuren, machineparken, vloten van onbemande voertuigen, ... Sirris heeft reeds expertise opgebouwd in de offshore sector en wil bedrijven helpen om de vertaalslag te maken, zodat deze kennis en expertise ook elders ingezet kunnen worden.

maxwind

 

Praktijklab ondersteunt procesindustrie in strijd tegen corrosie

De grensregio Vlaanderen-Nederland bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn echter relatief oud, zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van deze industrie te behouden is het van groot belang dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren en innovaties in corrosiemanagement zijn hier essentieel.

 

Daarom werd het Interreg-project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' tussen Vlaanderen en Nederland opgezet. Het Praktijklab richt zich op het combineren van bestaande én nieuw te ontwikkelen testinfrastructuur inzake preventie, detectie en reparatie van corrosie, en dit bij drie gerenommeerde kennis- en onderwijsinstellingen in de grensregio. Sirris zal  haar bestaande infrastructuur en kennis rond materiaalkeuze, coatings en corrosiemonitoring verder uitbouwen. De infrastructuur is gericht op industrieel onderzoek en ondersteuning naar zowel de procesindustrie als alle andere sectoren waarin corrosie een belangrijke impact heeft. 

Iterreg Vlaanderen NEderland

 

Efficiënt corrosierisico's van installaties bepalen via omgevingsparameters

Door optimaal corrosiemanagement zou 25-30 procent van de corrosiekost vermeden kunnen worden. Momenteel is dit management vooral gebaseerd op algemene richtlijnen, hoewel corrosie zelf gedreven wordt door heel specifieke, lokale omstandigheden. Dit vormt de basis voor het Interreg2Seas-project SOCORRO ('Seeking out corrosion'), waarin een online applicatie wordt ontwikkeld die gebruik maakt van omgevingsparameters om het risico op corrosie in te schatten. De evolutie van het corrosie-risico in de tijd (geaccumuleerd corrosierisico) kan de basis leggen voor een risico-gebaseerd inspectieregime en op data gebaseerde management beslissingen.

 

In essentie bestaat de applicatie uit een algoritme, gebaseerd op artificiële intelligentie, en een gestandaardiseerde sensor-set-up. De effectiviteit zal worden gedemonstreerd voor verschillende toepassingen: offshore funderingen van windturbines, havens, steigers, procesindustrie en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Eenmaal gevalideerd, zal de open-source software beschikbaar zijn voor fabrikanten, operatoren en eindgebruikers om gepaste en adequate maatregelen te implementeren en de kost van corrosie te verlagen.

 

De toegevoegde waarde ten opzicht van directe metingen van de corrosiesnelheid is dat omgevingsparameters iets zeggen over het risico waaraan de gehele installatie is blootgesteld of meer algemeen installaties in vergelijkbare omstandigheden. Dit in tegenstelling tot directe corrosiemetingen die lokale gedetailleerde informatie bieden. In die zin zijn beide benaderingen dan ook perfect complementair.

Socorro project interreg