Aangepaste norm ISO/IEC 17025 voor kwaliteitsmanagement van labo's

Om betrouwbare meetresultaten af te leveren moeten labo's over een functioneel kwaliteitsmanagementsysteem beschikken en voldoen aan de nodige eisen volgens de internationale norm ISO/IEC 17025. Deze norm werd recent aangepast. Sirris, dat over verschillende testlabo's beschikt, doet het nodige om hieraan te voldoen.

De ISO/IEC 17025 biedt een kader voor het kwaliteitsmanagement van laboratoria en hun activiteiten: beproeving, kalibratie met en zonder bemonstering. De norm, voor het eerst gepubliceerd in 1999 en voor het laatst herzien in 2005, kreeg onlangs een nieuwe update. Deze geactualiseerde versie, ISO/IEC 1725:2017, volgt een aangepaste structuur en voegt enkele nieuwe eisen voor testen, kalibratie en verificatie toe. Sirris beschikt nu over twee geaccrediteerde testlabo's: de labo’s in Gent en in Seraing hebben reeds een ISO/IEC 17025-certificaat (232-TEST). Sirris informeerde zich daarom tijdig en volgde hiertoe een opleiding bij Belac.

Wat is veranderd?

Belangrijkste verandering is dat het zwaartepunt van onafhankelijkheid naar onpartijdigheid verschuift, met focus op het eindresultaat van een proces, niet meer op de gedetailleerde beschrijving van de verschillende taken en stappen om tot dit resultaat te komen. Daarnaast gaat er meer aandacht naar risico's en opportuniteiten. Dit betekent dat laboratoria voortaan via oplijsting een inschatting moeten maken van hun potentiële risico's en opportuniteiten. Ook is er aandacht voor de toenemende digitalisering, van documenten, de risico's die hieraan vasthangen en voor de metrologische traceerbaarheid. Verder moet het labo zijn beslissingsregels voor goed- of afkeuring concretiseren. De laboverantwoordelijken krijgen ook meer beslissingsrecht; een goedkeuring van het topmanagement is bijvoorbeeld niet langer vereist.

Wat betekent dit in de praktijk?

Laboratoria die al zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, zoals het testlabo van Sirris in Gent en Seraing, zullen moeten overstappen naar de herziene editie van 2017. Er is een overgangsperiode van drie jaar voorzien die ingegaan is met de publicatie van de nieuwe norm.

Sirris zal het nodige doen en onder meer zowel interne als externe documenten aanpassen volgens de nieuwe norm. Voor de evaluatie van haar werking volgt het testlabo in Gent de SWOT-methode en voerde reeds enkele risicoanalyses uit. Deze zullen nu verder uitgebreid worden volgens de nieuwe versie van de norm.

Met de wijzigingen sluit de nieuwe versie van de ISO/IEC 17025 beter aan bij de ISO 9001, waaraan ons testlabo in Luik eveneens voldoet.

Wilt u meer weten over de kwaliteitstesten die Sirris uitvoert? Neem een kijkje op de websitepagina.